Kontokorentný úver
pre neziskové organizácie

Výhody úveru vo forme povoleného debetu na bežnom účte:

 • poskytuje ľahko dostupné zdroje na krytie prevádzkových potrieb 24 hodín denne 365 dní v roku bez nutnosti navštíviť obchodné miesto banky
 • nie je potrebné preukazovať účel použitia finančných prostriedkov
 • úver sa spláca priebežne automaticky pripísaním došlých platieb na účet
 • splatenú časť úveru je možné čerpať opätovne až do dňa jeho konečnej splatnosti

Výhody kontokorentného úveru

 • úver vám poskytneme formou povoleného debetu k bežnému účtu a môžete ho okamžite použiť na financovanie vašich prevádzkových potrieb,
 • čerpáte kedykoľvek až do výšky stanoveného povoleného debetu platného po celé obdobie platnosti úveru alebo vám nastavíme čerpania do rôznej výšky v stanovených obdobiach (zohľadníme vašu sezónnosť),
 • nepotrebujete preukazovať účel použitia úveru,
 • nemusíte navštíviť banku, finančné prostriedky môžete čerpať aj prostredníctvom elektronického bankovníctva,
 • poskytneme vám ho na obdobie 1 roka s možnosťou požiadať o jeho opätovné poskytnutie.

K žiadosti o úver potrebujete:

 • odborné životopisy štatutára a kľúčových členov organizácie,
 • podnikateľský zámer a finančný plán (vzor vám zašleme),
 • finančné výkazy za priebežné obdobie a za posledné tri ukončené roky (ak existujú),
 • daňové priznania a správy audítora za posledné tri ukončené roky (ak existujú),
 • doklad osvedčujúci existenciu organizácie (doklad o pridelení IČO, výpis z registra občianskych združení / neziskových organizácií, zriaďovateľské listinu a pod.), štatút alebo stanovy organizácie, mená štatutárov a dokument, ktorý dokazuje ich kompetencie konať v mene organizácie,
 • doklady k zabezpečeniu a pod.

Podmienky na získanie úveru sú najmä:

 • žiadne záväzky po lehote splatnosti voči štátnym a iným finančným inštitúciám,
 • akceptovateľné kritériá na základe finančnej analýzy,
 • prípadne ďalšie podmienky banky.