Investičný splátkový úver pre neziskové organizácie

Úver na financovanie dlhodobejších zámerov:

 • umožní vám získať finančné prostriedky na financovanie vašich plánov potrebných na rozvoj vašej firmy, rozšírenie vašej podnikateľskej činnosti,
 • dlhšia lehota splatnosti úveru,
 • plán čerpania nastavený podľa vašich požiadaviek,
 • splátkový kalendár „ušitý” na mieru.

Investičný splátkový úver pre neziskové organizácie

Investičný splátkový úver:

 • úverom môžete financovať Vaše dlhodobejšie zámery – kúpa alebo výstavba vlastnej nehnuteľnosti, kúpa stroja, rekonštrukcia a modernizácia výrobných zariadení,
 • úver čerpáte podľa svojich potrieb,
 • sledujeme účel použitia úveru,
 • výhodný úrok nastavíme presne na vašu inštitúciu/organizáciu,
 • možnosť „ušiť“ si na mieru splátkový kalendár, t. j. určiť si výšku a periodicitu jednotlivých splátok s ohľadom na vaše finančné toky,
 • splácať môžete aj dlhodobo – až 10 rokov,

K žiadosti o úver potrebujete:

 • odborné životopisy štatutára a kľúčových členov organizácie,
 • podnikateľský zámer a finančný plán (vzor vám zašleme),
 • finančné výkazy za priebežné obdobie a za posledné tri ukončené roky (ak existujú),
 • daňové priznania a správy audítora za posledné tri ukončené roky (ak existujú),
 • doklad osvedčujúci existenciu organizácie (doklad o pridelení IČO, výpis z registra občianskych združení/neziskových organizácií, zriaďovateľskú listinu a pod.), štatút alebo stanovy organizácie, mená štatutárov a dokument, ktorý dokazuje ich kompetencie konať v mene organizácie,
 • doklady k zabezpečeniu a pod.

Podmienky na získanie úveru sú najmä:

 • žiadne záväzky po lehote splatnosti voči štátnym a iným finančným inštitúciám,
 • akceptovateľné kritériá na základe finančnej analýzy,
 • prípadne ďalšie podmienky banky.