Prevádzkový splátkový úver pre neziskový sektor

Úver na financovanie prevádzkových potrieb:

 • umožňuje plynulé financovanie prevádzkových potrieb,
 • získate ním chýbajúce zdroje na plánované rozšírenie vašej činnosti,
 • pokryje vám zvýšené finančné potreby v určitom období z dôvodu sezónneho charakteru vašej činnosti.

Výhody Prevádzkového splátkového úveru pre neziskové organizácie

 • úverom môžete plynulo financovať prevádzkové potreby s lehotou splatnosti max. do 1 roka,
 • aj pri nedostatku vlastných zdrojov ním pokryjete zvýšené výdavky v určitom období počas roka (napr. nákup zásob, bežné prevádzkové náklady, financovanie pohľadávok a pod.),
 • časový plán čerpania si stanovíte vy, úroky budete platiť len z čerpanej výšky úveru,
 • možnosť „ušiť“ si na mieru splátkový kalendár, t. j. určiť si výšku a periodicitu jednotlivých splátok s ohľadom na vaše finančné toky,
 • rýchle spracovanie žiadosti o úver do 500 tis. EUR.

K žiadosti o úver potrebujete:

 • odborné životopisy štatutára a kľúčových členov organizácie,
 • podnikateľský zámer a finančný plán (vzor vám zašleme),
 • finančné výkazy za priebežné obdobie a za posledné tri ukončené roky (ak existujú),
 • daňové priznania a správy audítora za posledné tri ukončené roky (ak existujú),
 • doklad osvedčujúci existenciu organizácie (doklad o pridelení IČO, výpis z registra občianskych združení / neziskových organizácií, zriaďovateľské listinu a pod.), štatút alebo stanovy organizácie, mená štatutárov a dokument, ktorý dokazuje ich kompetencie konať v mene organizácie,
 • doklady k zabezpečeniu a pod.

Podmienky na získanie úveru sú najmä:

 • žiadne záväzky po lehote splatnosti voči štátnym a iným finančným inštitúciám,
 • akceptovateľné kritériá na základe finančnej analýzy,
 • prípadne ďalšie podmienky banky.