Faktoring

Moderná správa pohľadávok. Dodávate s odloženou splatnosťou, potrebujete financie, ale nechcete úver?

  • odkup pohľadávok s odloženou splatnosťou od 14 do 180 dní
  • faktoring voči tuzemským aj zahraničným odberateľom

Po úspešnej integrácii faktoringu do banky v r. 2014, pokračuje faktoring v rozširovaní svojho portfólia.

V roku 2016 dosiahol faktoring v SLSP celkový obrat 364,8 mil. EUR.

Najväčší podiel tvorili odkúpené pohľadávky voči tuzemským spoločnostiam: 64,8 %, t.j. 236,5 mil. EUR, exportný faktoring predstavoval 35,2 %.

Takmer 70 % predstavoval bezregresný faktoring s obratom 253,3 mil. EUR.

Za obdobie 1-6/2017 dosiahol faktoring v SLSP celkový obrat 177,6 mil. EUR.

Tuzemské pohľadávky tvorili: 67,6 % z celkového obratu (120 mil. EUR), exportný faktoring predstavoval 32,4 %.

Podiel bezregresného faktoringu na celkovom obrate dosiahol 70 % t.j. 123,8 mil. EUR.

Výhody a služby Faktoringu

  • získanie peňažných prostriedkov pred lehotou splatnosti faktúr,
  • prebratie rizika platobnej neschopnosti, alebo platobnej nevôle odberateľov bankou,
  • zabezpečenie správy pohľadávok a ich inkasa až po vymáhanie pohľadávok bankou,
  • prostredníctvom e-faktoringu on-line prístup k informáciam o postúpených pohľadávkach, o ich úhrade a nákladoch na financovanie.

Typy faktoringu

Bezregresný (bez spätného postihu)

  • banka preberá riziko platobnej neschopnosti alebo nevôle odberateľa

Bezregresný so spoluúčasťou

  • banka preberá riziko platobnej neschopnosti alebo nevôle odberateľa vo vopred stanovenom rozsahu

Regresný (so spätným postihom)

  • v prípade neuhradenia pohľadávky odberateľom, za jej zaplatenie ručí dodávateľ
×
Mobilná aplikácia George
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Teraz na Google Play
Zobraziť