Lízing

Financovanie až do výšky

150 000 €

Splatnosť do

6 rokov

Akontácia (prvá zvýšená splátka) už od

10 % z kúpnej ceny predmetu

Alternatívna forma financovania hnuteľného majetku

Prenájom investičného majetku s dojednaným právom kúpy prenajatej veci, pri ktorom po skončení lehoty nájmu prechádza vlastnícke právo k predmetu nájmu z prenajímateľa na nájomcu

  • financovanie nových aj použitých vozidiel, strojov a zariadení,
  • minimálna výška financovanej hodnoty 3 500 €
  • splácanie: rovnomerné mesačné/štvrťročné splátky podľa splátkového kalendára,
  • poskytnutie lízingu bez poplatku.

Pre koho je určený

Pre všetkých živnostníkov a firmy (napr. s.r.o., a.s.), agropodnikateľov aj slobodné povolania.

Doklady k žiadosti

  • aktuálny výpis z OR, živnostenský list, koncesia, osvedčenie o zápise do ev. SHR a iné,
  • kópia občianskeho preukazu,
  • finančné výkazy za dve ucelené účtovné obdobia vrátane daňového priznania, potvrdeného daňovým úradom,
  • zálohová faktúra, resp. kópia kúpnej zmluvy, resp. kópia potvrdenej objednávky (ak existujú),
  • podklady k oceneniu (ak ide o použitý predmet financovania),
  • iné doklady v závislosti od typu klienta a parametrov obchodu.

Dôležité dokumenty