Zamestnanecký program Euro k euru


Grantový program bol určený na podporu projektov neziskových organizácií, ktoré povedú k zvýšeniu kvality života v komunitách, s aktívnym zapojením zamestnancov Slovenskej sporiteľne.

Cieľom programu bolo motivovať zamestnancov Slovenskej sporiteľne a jej dcérskych spoločností k väčšej angažovanosti vo svojom okolí a zintenzívniť spoluprácu s neziskovým sektorom. Podmienkou bol vklad zamestnanca vo forme finančnej spoluúčasti na projekte (v rokoch 2017-2018 finančnú spoluúčasť nahradilo poukázanie podielu zaplatenej dane z príjmov zamestnancom danej neziskovej organizácii) a zároveň zapojenie sa zamestnanca do aktivít organizácie formou dobrovoľníctva. V roku 2018 bol realizovaný posledný ročník, v ktorom sme podporili 25 projektov celkovou sumou 60 tisíc eur.

Základné informácie o grante

  • program prebiehal od roku 2006 pôvodne pod názvom Koruna ku korune,
  • oprávnenými žiadateľmi boli neziskové organizácie v spolupráci so zamestnancami Slovenskej sporiteľne alebo jej dcérskych spoločností,
  • oblasti podpory: vzdelávanie, sociálna pomoc a zdravie, ľudské práva a občianska spoločnosť, šport, kultúra a životné prostredie,
  • podmienka: zapojenie zamestnanca SLSP vo forme dobrovoľníctva a jeho finančná spoluúčasť na projekte (resp. poukázanie podielu zaplatenej dane z príjmov danej organizácii),
  • v rokoch 2013 a 2014 bola podpora udelená prostredníctvom Nadačného fondu SLSP v Nadácii Pontis.

Kontaktné osoby v prípade záujmu o informácie o konkrétnych podporených projektoch: