Vzdelávanie


Hlavným pilierom aktivít Nadácie Slovenskej sporiteľne
je finančné vzdelávanie

Vďaka dlhodobej spolupráci na projekte Poznaj svoje peniaze vyškolila Nadácia pre deti Slovenska viac ako 100 ďalších učiteľov a priniesla im nové moderné nástroje na výučbu finančnej gramotnosti.

Nadácia Slovenskej sporiteľne prehĺbila aj partnerstvo so vzdelávacou organizáciou Junior Achievement Slovensko. Vďaka podpore boli aktualizované všetky učebné texty, zrealizovali sa metodické dni a porady pre učiteľov a dve celoslovenské súťaže – Bankomat nápadov a Innovation Camp – pre žiakov zapojených v programe Viac ako peniaze.

Nadácia Slovenskej sporiteľne prispela tiež k zvýšeniu prestíže učiteľského povolania prostredníctvom podpory 2. ročníka národnej ceny Učiteľ Slovenska (CEEV Živica). Tretí rok podporila vzdelávací environmentálny program Zelená škola (CEEV Živica) pre školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Materské, základné a stredné školy program motivuje k dlhodobým praktickým a vzdelávacím aktivitám, s reálnym pozitívnym dopadom na životné prostredie školy a na jej okolie.

V roku 2019 Nadácia podporila viaceré vzdelávacie aktivity organizácie Indícia. Išlo o konferenciu pre moderných a inovatívnych učiteľov na Slovensku Učíme pre život, konferenciu inovatívneho vyučovania KiVY pre budúcich učiteľov a 15. ročník regionálnych konferencií o vzdelávaní Indícia Roadshow.

V spolupráci s nadáciou Green Foundation odštartovala svoju činnosť Akadémia sociálnej ekonomiky pre sociálnych podnikateľov. Cieľom akadémie je, aby sa neziskové organizácie naučili podnikať so spoločensko-prospešným presahom, a získali tak ďalší zdroj financovania a nástroj na dosahovanie spoločenského prospechu. Hlavnou ambíciou je podporovať rozvoj sociálneho podnikania na Slovensku a pomôcť sociálnym podnikateľom pri uskutočňovaní spoločensko-prospešných podnikateľských aktivít.
 

Komplexný program finančného vzdelávania FinQ

Nadácia ďalej rozvíjala unikátny vlastný program finančného vzdelávania a rozvoja finančnej kultúry pre školy v SR pod názvom FinQ. Inovatívny program je zameraný na rozvoj kritického a systémového myslenia v celkovom kontexte financií. Program vychádza z finančnej rovnice IQ+EQ+FinQ=3Q pre život. Po jeho úspešnej úvodnej fáze, ktorej výstupom bola komplexná odborná diferenčná analýza stavu finančného vzdelávania na Slovensku, program dynamicky pokračoval. Kľúčovými výstupmi FinQ boli Jednotný referenčný rámec na rozvíjanie finančnej kultúry žiačok a žiakov, prinášajúci model úrovní kompetencií finančného vzdelávania (A1-B2) a Projekt pilotného overovania. Dvojročný pilot začala Nadácia realizovať v septembri 2019 s pedagógmi, vedením škôl a s koordinátormi finančného vzdelávania na 25 základných a stredných školách z rôznych regiónov Slovenska. V rámci FinQ bol tiež vyvinutý vzdelávací portál www.finq.sk, ktorý poskytuje verejnosti prehľad o programe a pedagógovia a riaditelia škôl ho využívajú na odborné dištančné vzdelávanie. V roku 2019 bola v rámci programu vypracovaná komplexná didaktická a metodická podpora pre učiteľov vo forme 250 metodických listov a učebných úloh.

V zmysle našej stratégie a dosahovania dlhodobých cieľov sme v roku 2018 naďalej pokračovali v podpore vzdelávania a zvyšovania finančnej gramotnosti na Slovensku.

Prehĺbili sme dlhodobú spoluprácu s Nadáciou pre deti Slovenska na projekte Poznaj svoje peniaze. Okrem celoročnej podpory programu sme tento rok zabezpečili pomoc pre učiteľov v regiónoch prostredníctvom tzv. regionálnych spolupracovníkov. Podporili sme tiež rozvoj finančnej gramotnosti v materských školách a šírenie publikácie „Možnosti rozvoja finančnej gramotnosti u detí predškolského veku“.

Ako generálny partner projektu Viac ako peniaze, ktorý na základných a stredných školách zastrešuje nezisková organizácia Junior Achievement Slovensko, sme vyškolili takmer 70 nových učiteľov a poskytli im nielen know-how, ale aj materiálnu a didaktickú podporu. Pre žiakov zapojených do programu sme pripravili 2 súťaže – Bankomat nápadov a Innovation Camp, v ktorých si, okrem vedomostí z oblasti finančnej gramotnosti, rozvíjali zručnosti nevyhnutné pre 21. storočie.

V roku 2018 začal v nadácii vznikať prvý vlastný komplexný program finančného vzdelávania pre školy na Slovensku pod názvom FinQ. Ten bude zameraný na zlepšenie a rozvoj finančnej kultúry a kritického myslenia žiakov základných a stredných škôl. Program v budúcnosti prispeje aj k tomu, že mladí ľudia budú nielen finančne zdatní, ale aj zodpovední k sebe a svojmu okoliu. V roku 2019 plánujeme program FinQ otestovať na 25 školách rôzneho typu na celom Slovensku. Následne bude bezplatne sprístupnené on-line vzdelávanie pre riaditeľov a učiteľov škôl, ako aj pre verejnosť, vrátane databázy metodických pomôcok.

Chceme prispieť aj ku zmene vo vnímaní učiteľského povolania. Preto sme sa stali generálnym partnerom ocenenia Učiteľ Slovenska (Global Teacher Prize), ktoré na Slovensku po prvý raz organizuje nezisková organizácia CEEV Živica a Komenského inštitút.

V roku 2018 sme podporili aj konferenciu neziskovej organizácie Indícia Učíme pre život, ktorá je určená pre moderných a inovatívnych učiteľov na Slovensku. Naďalej podporujeme projekt Teach for Slovakia (Manageria), rozvojový program pre mladých ľudí Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (The Duke of Edinburgh‘s International Award Slovensko), a druhý rok aj vzdelávací environmentálny program Zelená škola pre školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie (CEEV Živica).

V spolupráci s nadáciou Green Foundation sme spustili online vzdelávanie (www.akademiase.sk) pre sociálnych podnikateľov. Cieľom Akadémie sociálnej ekonomiky je, aby sa neziskovky naučili podnikať, a získali tak ďalší zdroj financovania a nástroj k dosahovaniu spoločenského prospechu, a aby sa podnikatelia naučili podnikať so spoločensko-prospešným presahom. Našou spoločnou ambíciou je podporovať rozvoj sociálneho podnikania na Slovensku a pomôcť sociálnym podnikateľom pri realizácii spoločensko-prospešných podnikateľských aktivít. Chceme prispievať k vytváraniu zodpovednejšej, rovnocennejšej a spravodlivejšej spoločnosti.

Foto: Lukáš Klčo