Sociálna pomoc


Máme na to pomáhať druhým

V prvom ročníku grantového programu #mamnato Nadácia Slovenskej sporiteľne podporila projekty neziskových organizácií, za ktorými stoja lokálni hrdinovia a hrdinky – osobnosti, ktoré v rámci svojho pôsobenia v iniciatívach či inovatívnych programoch týchto organizácií výrazne prispievajú k skvalitňovaniu života v miestnych komunitách.

Jedným z podporených bol pilotný projekt organizácie ČERVENÝ NOS Clowndoctors – Čo by ste chceli zažiť ako dôchodca v domove seniorov? – vytvorenie programu Varieté pre seniorov a realizácia zážitkových workshopov pre zamestnancov zariadení pre seniorov.

Podporený bol aj projekt OMAMA organizácie Cesta von, v rámci ktorého sa úspešne podarilo rozšíriť ho do ďalších lokalít a vyškoliť v metódach ranej starostlivosti ďalšie omamy.

Vďaka grantu Nadácia detského kardiocentra vytvorila systém pomoci rodinám s dieťaťom s kardiovaskulárnym ochorením prostredníctvom špeciálnych odborníkov, ktorí deti navštevovali v ich domácom prostredí na západnom a strednom Slovensku.

Okrem grantového programu #mamnato nadácia podporila tiež rôzne neziskové organizácie, ktoré poskytujú pomoc sociálne slabším, ľuďom so znevýhodnením a pomáhajú chrániť zdravie.

Už tretí rok bola nadácia partnerom Ligy proti rakovine v rámci celoslovenskej zbierky Dňa narcisov. Rozvíjala dlhoročné partnerstvo s Tanečným klubom DANUBE prostredníctvom projektu integrovaného spoločenského tanca zdravých ľudí s tanečníkmi s ťažkým zdravotným postihnutím. Nadácia pokračovala aj v spolupráci s občianskym združením Vagus, ktoré dlhodobo poskytuje služby pre ľudí bez domova. Rozvíjala partnerstvo s Centrom Natália, poskytujúcim rehabilitačné služby najmä deťom s mozgovou obrnou. Aj v roku 2019 podporila Maltézsku pomoc a jej projekt pomoci seniorom a ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím. Pokračovala v podpore projektu Dominiky občianskeho združenia Návrat, ktoré poskytuje služby v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti a v oblasti sanácie pôvodného rodinného prostredia dieťaťa. Naďalej rozvíjala tiež partnerstvo s neziskovou organizáciou Projekt DOM.ov, zamerané na finančné vzdelávanie a na výstavbu vlastného bývania v rómskych osadách na východnom Slovensku.

Foto: Michal Hradský