Stratégia nadácie


Pomáhame dosiahnuť kvalitatívne zmeny v oblasti vzdelávania, sociálnej pomoci, ochrany životného prostredia, športu a kultúry v regiónoch celého Slovenska.

Poslanie nadácie

Dlhodobo sa venujeme spoluvytváraniu lepšieho miesta pre život vo všetkých regiónoch Slovenska v oblasti vzdelávania, sociálnej pomoci, ochrany životného prostredia, rozvoja občianskej spoločnosti, športu a kultúry prostredníctvom podpory verejnoprospešných projektov. Naše poslanie napĺňame spoluprácou s neziskovými organizáciami, školami či samosprávami.

Stratégia nadácie

Naše dva hlavné piliere podpory sú podpora vzdelávania s dôrazom na posilňovanie finančnej gramotnostipodpora v oblasti sociálnej pomoci – sociálna inklúzia a sociálne inovácie.

Dlhodobým cieľom nadácie je zvýšenie finančnej gramotnosti obyvateľstva na Slovensku. Do roku 2021 chceme priniesť na základné a stredné školy vlastný vzdelávací program FinQ zameraný na zlepšenie a rozvoj finančnej kultúry na Slovensku prostredníctvom rozvíjania kľúčových kompetencií a kritického myslenia. V oblasti vzdelávania sme tiež súčasťou mnohých významných celoslovenských vzdelávacích projektov.

Podporujeme tiež sociálnu inklúziu a sociálne inovácie. Chceme prispieť k aktívnemu začleneniu sa znevýhodnených skupín do spoločnosti, k podpore možností bývania pre slabších a znevýhodnených. Naša pomoc smeruje ľuďom bez domova, mladým dospelým z detských domov a ľuďom so zdravotným či sociálnym znevýhodnením.

Naše sídlo je v Bratislave, pôsobíme po celom Slovensku. Naše ciele dosahujeme formou podpory zmysluplných verejnoprospešných a inovatívnych projektov a iniciatív. Vytvárame dlhodobé partnerstvá, vyhlasujeme tematicky zamerané grantové programy. V záujme udržiavania a zvyšovania etiky pri využívaní podielu asignovanej dane sa hlásime k etickému kódexu Asociácie firemných nadácií.

Dokumenty