Orgány a ľudia v nadácii

  • Správna rada
  • Dozorná rada
  • Ľudia v nadácii

Správna rada nadácie

Štefan Máj

Štefan Máj – predseda

V Slovenskej sporiteľni pôsobil v rokoch 1991 až 1995 ako riaditeľ úseku správy majetku a neskôr ako člen predstavenstva. Od roku 1995 do 1998 bol členom predstavenstva a námestníkom generálneho riaditeľa v Komerční banke Bratislava. Od decembra 1998 bol podpredsedom predstavenstva Slovenskej sporiteľne. Od januára 2015 do 31. 12. 2017 bol predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Slovenskej sporiteľne.

Peter Krutil

Peter Krutil

Do bankového sektora vstúpil v roku 1991, keď pôsobil vo Všeobecnej úverovej banke v oblasti obchodovania s cennými papiermi. Od roku 1993 do roku 1998 bol riaditeľom a neskôr členom predstavenstva Creditanstalt Securities, o.c.p., a. s., Bratislava. V roku 1998 pôsobil na Ministerstve hospodárstva SR. V Slovenskej sporiteľni pracuje od roku 1998 ako člen predstavenstva zodpovedný za firemné bankovníctvo, od roku 2015 bol súčasne aj podpredsedom predstavenstva banky.
Od 1. januára 2018 je predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Slovenskej
sporiteľne.

Štefan Frimmer

Štefan Frimmer

Vo finančnom sektore pôsobí 8 rokov. Do Slovenskej sporiteľne prišiel v decembri 2007 na pozíciu hovorcu, od roku 2015 je riaditeľom odboru komunikácie a sponzoringu banky. Predtým pôsobil v mediálnej sfére. V rokoch 2004 až 2007 pracoval v televízii Markíza, najskôr ako ekonomický redaktor, neskôr ako zástupca šéfredaktora a editor spravodajstva. V roku 2006 absolvoval stáž v spravodajskej televízii CNN v Atlante.

Dozorná rada

Slavomír Seemann – predseda

Po ukončení štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave nastúpil do Slovenskej sporiteľne, kde prešiel viacerými funkciami; viedol oddelenie nákladového controllingu, neskôr bol vedúcim oddelenia finančného controllingu. V roku 2012 pôsobil ako vedúci IFRS a skupinového daňového kompetenčného centra v Erste Group Bank vo Viedni. Od júna 2013 je riaditeľom odboru účtovníctva a controllingu Slovenskej sporiteľne.

Zora Bútorová

Zora Bútorová vyštudovala sociológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Pred novembrom 1989 pôsobila vo viacerých výskumných tímoch, ktoré nastavovali kritické zrkadlo problémom spoločnosti. Od jari 1990 sa zaoberá výskumom politickej kultúry a postojov obyvateľov k transformácii spoločnosti. V roku 1997 stála pri zrode Inštitútu pre verejné otázky, kde sa venuje výskumu verejnej mienky, rodovej problematike a sociologickým aspektom starnutia. Počas vyše 30 rokov výskumnej práce participovala na desiatkach domácich i medzinárodných výskumných projektoch. Výsledky vedecko-výskumnej práce premietla do vyše 250 odborných štúdií a článkov v domácej a zahraničnej časopiseckej literatúre a početných výskumných správ i knižných publikácií. 

Boris Marte

Pred vstupom do bankového sektora pôsobil na rôznych pozíciách v oblasti kultúrnej politiky. Bol členom kabinetu vicekancelára a ministra pre vedu a výskum. Zastával funkciu riaditeľa Úradu kultúrneho komisára mesta Viedeň. V skupine Erste Group Bank pôsobí od roku 2001. Najprv ako riaditeľ sponzoringu skupiny Erste, neskôr ako riaditeľ nadácie ERSTE Foundation. Od roku 2008 bol členom jej správnej rady, bol spoluzakladateľom Zweite Sparkasse a good.bee. V súčasnosti je riaditeľom Erste Hub, riaditeľom marketingu Erste Group Bank AG a člen správnej rady nadácie ERSTE Foundation.

Ľudovít Valent

Ľudovít Valent pôsobí v Slovenskej sporiteľni od roku 2002 v rôznych pozíciách; v rokoch 2010 – 2012 bol riaditeľom odboru účtovníctva a controllingu. Štyri roky pôsobil v holdingu Erste Group v rámci divízie skupinového controllingu a informačného manažmentu. Od roku 2016 v Slovenskej sporiteľni vedie odbor riadenia stratégie a kvality.

Ľudia v nadácii

Danica Lacová_ Nadácia SLSP

Danica Lacová – správkyňa nadácie

V neziskovom sektore začala pôsobiť v roku 1986 v Medzinárodnom zväze študentstva v Prahe, potom vo Svetovej federácii demokratickej mládeže v Budapešti. V roku 1995 nastúpila do Slovenskej sporiteľne, kde pôsobila v rôznych pozíciách, bola riaditeľkou transformačného programového tímu, neskôr riaditeľkou odboru komunikácie a sponzoringu. V rokoch 2004 až 2009 bola členkou Správnej rady Nadácie Slovenskej sporiteľne. Od roku 2009 viedla občianske združenie VČELÍ DOM, zamerané na vzdelávanie, sociálnu participáciu a aktívne občianstvo. Od januára 2016 je správkyňou Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Pavla Mašková_ Nadácia SLSP

Pavla Mašková

Vyštudovala manažment ľudských zdrojov na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského. Desať rokov pracovala na pozícii asistentky v Rozvojovom fonde pre ženy (UNIFEM, neskôr UN Women) v Regionálnom Centre OSN v Bratislave so zameraním na strednú a juhovýchodnú Európu. Rok pôsobila v neziskovej organizácii VČELÍ DOM. Od januára 2016 je špecialistkou grantových programov v Nadácii Slovenskej sporiteľne.

Lenka Križanová_ Nadácia SLSP

Lenka Križanová

Vyštudovala oblasť ľudských zdrojov, kde sa zaoberala manažmentom dobrovoľníkov v neziskových organizáciách. Počas štúdia pracovala so zahraničnými dobrovoľníkmi v Kultúrnom centre Aktivity v Trenčíne. Neskôr pracovala ako marketingová a PR manažérka vo vzdelávacej organizácii Junior Achievement Slovensko, kde rozvíjala programy pre rozvoj podnikateľských zručností mladých ľudí. Vo voľnom čase rada dobrovoľníči a 2 roky organizovala podujatie TEDxTrenčín v jej rodnom meste. Od marca 2016 je špecialistkou grantových programov v Nadácii Slovenskej sporiteľne.

Mária Gharib_ Nadácia SLSP

Mária Gharib

Vyštudovala odbor politológia v špecializácii orientálne štúdiá na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Päť rokov pôsobila v Slovenskej sporiteľni na Úseku právnych služieb. Po materskej dovolenke nastúpila ako manažérka kancelárie v občianskom združení VČELÍ DOM. Od októbra 2016 je posilou v Nadácii Slovenskej sporiteľne ako špecialistka grantových programov, kde spája lásku k číslam s láskou k tretiemu sektoru.

×
Mobilná aplikácia George
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Teraz na Google Play
Zobraziť