Orgány a ľudia v nadácii

  • správna rada
  • dozorná rada
  • ľudia v nadácii

Správna rada nadácie

Štefan Máj

predseda správnej rady

V rokoch 2015 – 2017 stál na čele Slovenskej sporiteľne ako predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, čomu predchádzalo viac ako 16-ročné pôsobenie v pozícii podpredsedu predstavenstva banky. V Slovenskej sporiteľni začal pracovať už v roku 1991 ako riaditeľ úseku správy majetku a neskôr ako člen predstavenstva. V rokoch 1995 – 1998 bol členom predstavenstva a námestníkom generálneho riaditeľa Komerčnej banky Bratislava.

Peter Krutil

člen správnej rady

Od 1. januára 2018 je predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Slovenskej sporiteľne. V banke však začal pôsobiť už v roku 1998 ako člen predstavenstva zodpovedný za firemné bankovníctvo, od roku 2015 bol súčasne aj podpredsedom predstavenstva. Do bankového sektora vstúpil v roku 1991, keď vo Všeobecnej úverovej banke začal pracovať v oblasti obchodovania s cennými papiermi. Od roku 1993 bol riaditeľom a neskôr členom predstavenstva Creditanstalt Securities, o. c. p. V roku 1998 pôsobil na Ministerstve hospodárstva SR.

Štefan Frimmer

člen správnej rady

V Slovenskej sporiteľni pracuje vyše 11 rokov, v súčasnosti vedie tím korporátnej komunikácie. Od roku 2015 do roku 2018 bol riaditeľom odboru komunikácie a sponzoringu banky. V Slovenskej sporiteľni začal pracovať v roku 2007 ako hovorca. V rokoch 2004 – 2007 pôsobil v televízii Markíza, najskôr ako ekonomický redaktor, neskôr ako zástupca šéfredaktora a editor spravodajstva. V roku 2006 absolvoval stáž v spravodajskej televízii CNN v Atlante.

Dozorná rada

Slavomír Seemann

predseda

Po ukončení štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave nastúpil do Slovenskej sporiteľne, kde prešiel viacerými funkciami; viedol oddelenie nákladového controllingu, neskôr bol vedúcim oddelenia finančného controllingu. V roku 2012 pôsobil ako vedúci IFRS a skupinového daňového kompetenčného centra v Erste Group Bank vo Viedni. Od júna 2013 je riaditeľom odboru účtovníctva a controllingu Slovenskej sporiteľne.

Zora Bútorová

Zora Bútorová vyštudovala sociológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. Pred novembrom 1989 pôsobila vo viacerých výskumných tímoch, ktoré nastavovali kritické zrkadlo problémom spoločnosti. Od jari 1990 sa zaoberá výskumom politickej kultúry a postojov obyvateľov k transformácii spoločnosti. V roku 1997 stála pri zrode Inštitútu pre verejné otázky, kde sa venuje výskumu verejnej mienky, rodovej problematike a sociologickým aspektom starnutia. Počas vyše 30 rokov výskumnej práce participovala na desiatkach domácich i medzinárodných výskumných projektoch. Výsledky vedecko-výskumnej práce premietla do vyše 250 odborných štúdií a článkov v domácej a zahraničnej časopiseckej literatúre a početných výskumných správ i knižných publikácií.

Boris Marte

Pred vstupom do bankového sektora pôsobil na rôznych pozíciách v oblasti kultúrnej politiky. Bol členom kabinetu vicekancelára a ministra pre vedu a výskum. Zastával funkciu riaditeľa Úradu kultúrneho komisára mesta Viedeň. V skupine Erste Group Bank pôsobí od roku 2001. Najprv ako riaditeľ sponzoringu skupiny Erste, neskôr ako riaditeľ nadácie ERSTE Foundation. Od roku 2008 bol členom jej správnej rady, bol spoluzakladateľom Zweite Sparkasse a good.bee. V súčasnosti je riaditeľom Erste Hub, riaditeľom marketingu Erste Group Bank AG a člen správnej rady nadácie ERSTE Foundation.

Ľudovít Valent

Ľudovít Valent pôsobí v Slovenskej sporiteľni od roku 2002 v rôznych pozíciách; v rokoch 2010 – 2012 bol riaditeľom odboru účtovníctva a controllingu. Štyri roky pôsobil v holdingu Erste Group v rámci divízie skupinového controllingu a informačného manažmentu. Od roku 2016 v Slovenskej sporiteľni vedie odbor riadenia stratégie a kvality.

Ľudia v nadácii

Danica Lacová

správkyňa nadácie

Od januára 2016 je správkyňou Nadácie Slovenskej sporiteľne. Predtým viedla občianske združenie VČELÍ DOM, zamerané na vzdelávanie a sociálnu participáciu. V rokoch 2004 až 2009 bola členkou Správnej rady Nadácie Slovenskej sporiteľne. V roku 1995 nastúpila do Slovenskej sporiteľne, kde pôsobila v rôznych pozíciách, v rokoch 2002 až 2009 bola riaditeľkou odboru komunikácie a sponzoringu. V neziskovom sektore začala pôsobiť v roku 1986 v Medzinárodnom zväze študentstva v Prahe.

Pavla Mašková_ Nadácia SLSP

Pavla Mašková

Vyštudovala manažment ľudských zdrojov na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského. Desať rokov pracovala na pozícii asistentky v Rozvojovom fonde pre ženy (UNIFEM, neskôr UN Women) v Regionálnom Centre OSN v Bratislave so zameraním na strednú a juhovýchodnú Európu. Rok pôsobila v neziskovej organizácii VČELÍ DOM. Od januára 2016 je špecialistkou grantových programov v Nadácii Slovenskej sporiteľne.

Lenka Križanová_ Nadácia SLSP

Lenka Križanová

Vyštudovala oblasť ľudských zdrojov, kde sa zaoberala manažmentom dobrovoľníkov v neziskových organizáciách. Počas štúdia pracovala so zahraničnými dobrovoľníkmi v Kultúrnom centre Aktivity v Trenčíne. Neskôr pracovala ako marketingová a PR manažérka vo vzdelávacej organizácii Junior Achievement Slovensko, kde rozvíjala programy pre rozvoj podnikateľských zručností mladých ľudí. Vo voľnom čase rada dobrovoľníči a 2 roky organizovala podujatie TEDxTrenčín v jej rodnom meste. Od marca 2016 je špecialistkou grantových programov v Nadácii Slovenskej sporiteľne.

Mária Gharib_ Nadácia SLSP

Mária Gharib

Vyštudovala odbor politológia v špecializácii orientálne štúdiá na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Päť rokov pôsobila v Slovenskej sporiteľni na Úseku právnych služieb. Po materskej dovolenke nastúpila ako manažérka kancelárie v občianskom združení VČELÍ DOM. Od októbra 2016 je posilou v Nadácii Slovenskej sporiteľne ako špecialistka grantových programov.

×
Mobilná aplikácia George
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Teraz na Google Play
Zobraziť