Podpor školu nápadom


Grantový program bol zameraný na podporu vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom podpory činnosti študentských médií, publikačnej činnosti a iných študentských projektov.

  • činnosť školskej televízie, rádia alebo časopisu
  • vydanie skrípt či odbornej študijnej literatúry pre študentov
  • maximálna výška grantu 3 000 eur na projekt

V školskom roku 2016/2017 bol realizovaný posledný – piaty ročník grantového programu Nadácie Slovenskej sporiteľne Podpor školu nápadom. Počas piatich rokov existencie tohto programu sme podporili spolu 51 projektov, ktoré predložili slovenské vysoké školy, univerzity a študentské organizácie, celkovou sumou viac ako 150 tisíc eur.

Základné informácie o grante

  • grantový program prebiehal každoročne od šk. roku 2012/2013 do roku 2016/2017,
  • oprávnenými žiadateľmi boli slovenské vysoké školy, univerzity, študentské organizácie a združenia študentov pri nich pôsobiace,
  • grant bolo možné žiadať na podporu študentských médií (časopisy, noviny, rádiá a pod.), podporu publikačnej činnosti (skriptá, odborná študijná literatúra pre študentov a na študentské projekty zamerané pre širokú verejnosť,
  • o víťazných projektoch rozhodovalo verejné online hlasovanie,
  • maximálna výška podpory: 3 000 eur/projekt,
  • finančná spoluúčasť žiadateľa na projekte nebola povinná,
  • v rokoch 2013 a 2014 bola podpora udelená prostredníctvom Nadačného fondu SLSP v Nadácii Pontis.

Kontaktná osoba v prípade záujmu o informácie o konkrétnych podporených projektoch: