Otvorený grantový program

Otvorený grantový program 2017 je určený pre verejno-prospešné projekty zrealizované a zdokladované do konca kalendárneho roka 2017.

Základné informácie o grante

  • podporíme projekty z týchto oblastí: vzdelávanie, sociálna pomoc, zdravie, občianska spoločnosť, kultúra, šport, veda a výskum
  • neziskové a mimovládne organizácie, materské a stredné školy, športové kluby zasielajú svoje projekty prostredníctvom elektronickej podateľne
  • neoprávnenými subjektmi sú mestá a obce, základné a vysoké školy, pre ktoré sú určené osobitné grantové programy
  • výška požadovanej podpory nie je ohraničená
  • v tomto grantovom programe nie je povinná finančná spoluúčasť zo strany žiadateľa
  • hlavnými kritériami sú dopad na komunituširoká cieľová skupina
  • žiadatelia budú vyrozumení do 60 dní odo dňa podania projektu
  • viac informácií nájdete nižšie v priloženej grantovej výzve

Kontaktné osoby v prípade konzultácie projektu:

Dokumenty

×
Mobilná aplikácia George
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Teraz na Google Play
Zobraziť