Obce bližšie k vám


Grantový program bol zameraný na ochranu a obnovu kultúrneho a prírodného dedičstva našich obcí a miest.

V roku 2018 bol realizovaný posledný – šiesty ročník grantového programu Nadácie Slovenskej sporiteľne Obce bližšie k vám, zameraný na obnovu lokálne významných kultúrnych pamiatok a na ochranu a skvalitnenie životného prostredia obcí a miest. Počas šiestich rokov existencie tohto programu sme podporili spolu 144 projektov celkovou sumou viac ako pol milióna eur.

Základné informácie o grante

  • grantový program prebiehal v rokoch 2013 – 2018,
  • oprávnenými žiadateľmi boli samosprávy (obce a mestá, resp. mestské časti) a v prvých ročníkoch aj neziskové organizácie,
  • povinná spoluúčasť žiadateľa bola minimálne 20 % celkovej výšky projektu,
  • program mal niekoľko oblastí podpory – každoročne to bola obnova lokálne významných kultúrnych pamiatokrevitalizácia prírodného prostredia, v prvých ročníkoch bolo možné získať grant aj na organizáciu kultúrnych podujatí a v roku 2017 mohli podporu získať aj vzdelávacie projekty miestnych knižníc,
  • v rokoch 2013 a 2014 bola podpora udelená prostredníctvom Nadačného fondu SLSP v Nadácii Pontis.

Kontaktná osoba v prípade záujmu o informácie o konkrétnych podporených projektoch: