Inovatívna základná škola


Grantový program bol zameraný na podporu finančného vzdelávania a inovatívnych vzdelávacích metód na základných školách.

V roku 2017 Nadácie Slovenskej sporiteľne vyhlásila grantový program Inovatívna základná škola. Naším cieľom bolo podporiť projekty zamerané na finančné vzdelávanie a inovatívne vzdelávacie metódy. Program bol určený pre štátne, cirkevné aj súkromné základné školy. Nadácia Slovenskej sporiteľne prerozdelila v tomto programe 60 tisíc eur medzi 24 projektov.

Základné informácie o grante

  • grantový program prebiehal v roku 2017,
  • celková výška podporených projektov bola 60 000 eur, výška jednotlivej podpory bola v rozmedzí 2 000 – 3 000 eur/projekt,
  • oprávnenými žiadateľmi boli všetky typy základných škôl na Slovensku s právnou subjektivitou,
  • program mal dve oblasti podpory: finančné vzdelávaniepodpora inovatívnych metód vzdelávania,
  • grantový program bol realizovaný v spolupráci s partnerom Nadácia Pontis.

Kontaktná osoba v prípade záujmu o informácie o konkrétnych podporených projektoch: