aces – act local

Program aces – act local je vzdelávacou iniciatívou rakúskej Nadácie ERSTE, ktorú koordinujú dve organizácie – Interkulturelles Zentrum so sídlom vo Viedni v spolupráci s našou Nadáciou Slovenskej sporiteľne.

Počas desiatich úspešných rokov svojej existencie program aces (Akadémia stredoeurópskych škôl) poskytoval podporný mechanizmus pre medzinárodné partnerské projekty škôl. Aces sa stal jednou z najväčších sietí škôl v regióne. V dôsledku aktuálneho spoločenského a politického vývoja v Európe bola potrebná zmena v zameraní a štruktúre programu. Výsledkom je program aces – act local, ktorý stavia na úspešných prvkoch programu aces.

Školy ako inkubátory tvorcov sociálnych zmien

Program aces – act local sa zameriava na školy ako na kľúčové inštitúcie, ktoré majú potenciál rozvíjať u mladých ľudí kultúru aktivizmu, dobrovoľníctva a spoločenskej angažovanosti priamo v ich regióne.

Zapojenie sa do konkrétnych projektov v rámci školy i mimo nej prehlbuje samotné vzdelávanie a robí ho pútavejším. Podporuje u mladých ľudí angažovanosť, rozvíja sociálne a občianske kompetencie, kritické myslenie a zručnosti, ktoré potrebujú k naštartovaniu spoločenských zmien vo svojich školách a komunitách.

Program aces – act local vytvára podporný mechanizmus pre miestne iniciatívy škôl v krajinách strednej a juhovýchodnej Európy. Zapojené krajiny sú: Albánsko, Rakúsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Česko, Maďarsko, Kosovo (UNSCR 1244/99), Macedónsko, Moldavsko, Čierna Hora, Rumunsko, Srbsko, Slovensko a Slovinsko.

Túto iniciatívu podporujú Ministerstvá školstva všetkých zúčastnených krajín.

Otvorená výzva na predkladanie projektov

Téma na rok 2017

„Na každom z nás záleží. Spoločne pre sociálnu inklúziu.“

Výzva je určená študentom a učiteľom všetkých typov verejných základných a stredných škôl z oprávnených krajín s cieľovou skupinou študentov vo veku 13 – 17 rokov. Škola, ktorá sa chce do programu zapojiť, si nájde lokálneho mimoškolského partnera/partnerov (ako napr. miestne občianske združenie, materské centrum a pod.) a predloží spoločný partnerský projektový návrh na danú tému s konkrétnou predstavou spolupráce v rámci miestnej komunity.

Termín na predkladanie projektov: 10.1. – 28.2.2017

Hlavné princípy programu aces – act local:

  • demokratické občianstvo,
  • ľudská dôstojnosť,
  • aktívne zapojenie študentov,
  • vzdelávanie zamerané na činy,
  • spolupráca v rámci komunity.

Podrobné informácie v angličtine o výzve na rok 2017

Aces act local