FinQ – program finančného vzdelávania a rozvoja finančnej kultúry pre školy

FinQ – program finančného vzdelávania a rozvoja finančnej kultúry pre školy

Naše skúsenosti z oblasti vzdelávania a zvyšovania finančnej kultúry chceme rozširovať ďalej. Preto sme pripravili prvý vlastný komplexný program finančného vzdelávania pre školy s názvom FinQ.  Jeho vznik podnietili samotné školy, ktoré cítia potrebu reagovať na stagnujúcu úroveň finančnej kultúry u mladých, čo môže v ich dospelom živote vyústiť do nesprávnych rozhodnutí, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť kvalitu ich života.

Program FinQ pomôže žiakom a žiačkam základných a stredných škôl rozvíjať kritické a systémové myslenie v celkovom kontexte financií.

Náš vzdelávací program tvoria tri Q vo finančnej rovnici:

IQ + EQ + FinQ = 3Q pre život

Inteligenčný a emočný kvocient odzrkadľuje schopnosti človeka poznávať a rozumieť prejavom a správaniu okolia. Využívať kritické myslenie s cieľom aktívne ovplyvniť finančnú situáciu seba a spoločnosti predstavuje FinQ – kvocient finančnej kultúry.

Unikátny vzdelávací program FinQ, ktorý sa zameriava na zvyšovanie finančnej kultúry žiakov a mladých ľudí, predstavuje ucelený inovatívny prístup k finančnému vzdelávaniu na školách. Jeho pilierom je jednotný referenčný rámec úrovní kompetencií v oblasti finančného vzdelávania (A1 – B2) rozvoja kritického myslenia a vyšších kognitívnych procesov žiakov.

Pre úspech programu FinQ je nevyhnutná aj angažovanosť a dobrá úroveň vedomostí pedagógov. Aby sme im pomohli zvyšovať ich profesijné kompetencie, vytvorili sme komplexnú metodickú podporu v oblasti finančného vzdelávania, ktorá podporuje akčný prístup formou flexibilných vzdelávacích modulov. Program prináša kvalitatívne nové didaktické pomôcky vo forme metodických a podporných materiálov pre učiteľov a žiakov. Uvedené nástroje pomôžu učiteľom  osvojiť si zručnosti, rozvíjať finančnú kultúru u žiakov.

Veríme, že rozvojom finančnej kultúry a kritického myslenia žiakov základných a stredných škôl prispejeme k tomu, že v budúcnosti budú finančne zdatní, budú sa zodpovedne správať voči sebe a svojmu okoliu a aktívne sa budú zapájať do ekonomického a spoločenského života.

Viac informácií, aktuality a strategické dokumenty nájdete na webovej stránke: www.finq.sk.

Kontakt:

Jana Kovaľová
projektová koordinátorka
kovalova.jana@slsp.sk