Cenu Félix Business Award môžu ju získať inšpiratívne aktivity, ktoré prispievajú k prosperite, modernosti a spoločenskej zodpovednosti našej krajiny. Slovenská sporiteľňa ju udelí aj v roku 2022. Jednou z kategórií je Cena Slovenskej sporiteľne za verejné dobro. 

AGRO SOCIÁLNY PODNIK s.r.o. je registrovaný sociálny podnik. Zamestnáva nekvalifikovaných ľudí s nízkou šancou uplatniť sa na otvorenom trhu práce a pomáha im riešiť rôzne problémy, v ktorých sa ocitli, napríklad problémy s exekúciami.

Prácu dáva najmä dlhodobo nezamestnaným, zdravotne postihnutým, ľuďom starším ako 50 rokov či ľuďom so základným vzdelaním.

Poskytuje rôzne služby pre poľnohospodárov, ktorí zápasia s nedostatkom pracovníkov najmä v špeciálnej rastlinnej výrobe – napríklad klčovanie a výsadbu nových vinohradov, ale aj ich následné ošetrovanie.