Nadácia Slovenskej sporiteľne podporila finančné vzdelávanie a inovácie vo formálnom vyučovaní. Počas 1. ročníka grantového programu Inovatívna základná škola získalo finančný dar 24 základných škôl spomedzi 97 prihlásených. Školy získali spolu 60 tisíc eur.

„Chceme prispieť ku skvalitneniu vzdelávacích metód, k zážitkovému vyučovaniu, aby si deti osvojili vedomosti vlastnou skúsenosťou. Náš program prináša do školských hodín kreativitu a inovatívne prvky. Jeho zámerom je tiež zvýšiť pozornosť problematike finančného vzdelávania, aby sa deti v budúcnosti lepšie orientovali vo svete financií“, uviedla správkyňa Nadácie Slovenskej sporiteľne Danica Lacová.

O finančný príspevok sa mohli uchádzať všetky typy základných škôl so sídlom v Slovenskej republike s právnou subjektivitou. Grant bolo možné získať v dvoch vybraných oblastiach, a to zvyšovanie finančnej gramotnosti alebo inovatívne metódy vyučovania.

Výška príspevkov poskytnutých Nadáciou Slovenskej sporiteľne bola minimálne 2 000 eur a maximálne 3 000 eur.

Príklady úspešných projektov:
Základná škola, Školská ulica v Heľpe – prostredníctvom projektu Uvarme si rozprávku o krásnom spolužití budú žiaci plánovať, nakupovať, variť, čítať, ale aj prepočítavať a hospodáriť. Rôznymi aktivitami si žiaci budú zlepšovať svoje vedomosti, rozvíjať prácu s technológiami a zvyšovať finančnú gramotnosť zapojením rodičov a verejnosti.

Základná škola, Angyalova ulica v Kremnici – v projekte Objavuj svet, objavíš seba podporíme vyučovanie v prírode v novovybudovanej „Zelenej učebni“. Jednoduchými výskumnými metódami budú žiaci pozorovať rastliny, živočíchy a prírodniny. Tie budú pozorovať, triediť ich a experimentovať, diskutovať a svoje zistenia zapisovať. Pre žiakov sú pripravené aj ďalšie aktivity ako hľadanie nerastov, prírodovedecký 5-boj, putovná výstava a iné. 

Základná škola, Karpatská ulica vo Svidníku – v projekte Vytvorme si vlastný svet sa hrá počas školského roka interaktívna hra, v ktorej žiaci cestujú po krajinách a za splnené úlohy získavajú vlajky a erby. Hra podporí prirodzenú zvedavosť detí a aktivizuje ich kritické myslenie. Rozšíri žiakom vedomosti z oblasti geografie, histórie a podporí rozvoj cudzích jazykov. 

Zoznam podporených projektov je zverejnený na stránke: https://www.slsp.sk/sk/nadacia/granty-a-partnerstva/inovativna-zakladna-skola