Kombi vklad Klasik

Kombináciou Termínovaného vkladu s investíciou do podielových fondov k vyšším výnosom:

 • zvýšené úroky na Ročnom termínovanom vklade
 • zaujímavé zhodnotenie v podielovom fonde
 • zvýhodnený vstupný poplatok do podielového fondu

Výhody Kombi vkladu Klasik

Stabilnú mieru zhodnotenia ktorej 1/3 tvorí Ročný termínovaný vklad a 2/3 investícia do podielového fondu ŠIP Klasik.

Ročný termínovaný vklad:

 • garantovaná výška úrokovej sadzby počas celej viazanosti 0,75 %,
 • minimálny vklad 500 eur – 1/3 z celkovej investície.

ŠIP Klasik:

 • predpokladaný výnos 1 – 2 % ročne – pri dodržaní odporúčaného investičného horizontu 3 roky,
 • minimálne 80 % z portfólia fondu je stabilne investovaných v dlhopisoch a nástrojoch peňažného trhu,
 • akciovú zložku tvorí maximálne 10 % portfólia,
 • minimálne môžete investovať 1 000 eur – 2/3 z celkovej investície,
 • zvýhodnený vstupný poplatok do podielového fondu je 0,6 % z vašej investície,
 • prístup k produktu na všetkých pobočkách.

Čo potrebujete k založeniu Kombi vkladu Klasik?

 • stačí ak sa preukážete občianskym preukazom.
Viac informácií

*Klientovi, fyzickej osobe nepodnikateľovi, je priznaná zvýhodnená úroková sadzba 0,75 % p. a. pre Kombi vklad Klasik, ak sú splnené nasledovné podmienky:
a) Klient v deň zriadenia Termínovaného vkladu na Vkladovom účte súčasne investuje do podielového fondu SPORO ŠIP Klasik
b) a investícia do podielového fondu SPORO ŠIP Klasik je minimálne v dvojnásobnej výške ako suma vkladu na Termínovaný vklad na Vkladovom účte odo dňa zriadenia Termínovaného vkladu do dňa jeho splatnosti, nie však menej ako 1 000 eur.
V prípade nedodržania ktorejkoľvek z uvedených podmienok sa zvýhodnená úroková sadzba neuplatní a Banka úročí vklad základnou úrokovou sadzbou 0,01 % p. a. (táto základná úroková sadzba sa uplatní počas celej doby viazanosti).

Viac

Upozornenie:
Podielový fond SPORO ŠIP Klasik je zbernými fondom a spravuje ho spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, ICO: 35 820 705, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka c. 2814/B. Minimálne 85 % majetku v tomto zbernom fonde je nepretržite investovaných do podielových listov príslušného hlavného fondu. Investovanie do podielových fondov je spojené aj s rizikom. Uvedené predpovede o výkonnosti podielových fondov v budúcnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom ich výkonnosti v budúcnosti, pričom pre ich výpočet boli použité odhady a analýzy spracované s odbornou starostlivosťou a správcovská spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie očakávaného zhodnotenia investície do podielových fondov v budúcnosti. Uvedené očakávané zhodnotenie investície do podielových fondov má výlučne informatívny charakter a predstavuje hrubý výnos očistený o správcovský poplatok bez zohľadnenia akýchkoľvek ďalších poplatkov a daní spojených s investovaním do podielových fondov Hodnota investície sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Hospodárenie podielového fondu sa riadi štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov, ktoré možno získať vo všetkých obchodných miestach správcovskej spoločnosti.

Súvisiace produkty

Počet nájdených produktov:

Ľutujeme, pre zvolenú oblasť sme nenašli žiaden produkt. Prosím, opakujte hľadanie.