Global Renta


Aj takto môže vyzerať investovanie

  • ročne vyplácaný výnos 1 %
  • minimálna výška investície 500 eur

Global Renta


Aj takto môže vyzerať investovanie

  • ročne vyplácaný výnos 1 %
  • minimálna výška investície 500 eur
  • bez vstupného poplatku do 15.10.2018

Minimálna výška investície

500 €

Vstupný poplatok

1 %

Výnos

1 %

Výhody fondu Global Renta

  • pravidelný ročný výnos 1 %,
  • investícia bez starostí, ktorá zabezpečí optimálny podiel tried aktív vzhľadom na trhovú situáciu,
  • rozloženie portfólia – investovanie do viacerých typov aktív: dlhopisy a nástroje peňažného trhu, akcie a realitné investície.

Upozornenie:

Podielový fond Global Renta spravuje spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, IČO: 35 820 705, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2814/B. Investovanie do podielových fondov je spojené aj s rizikom. Hodnota investície a ročne vyplácaný výnos sa môžu aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Hospodárenie podielového fondu sa riadi štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov, ktoré možno získať v slovenskom jazyku na všetkých predajných miestach správcovskej spoločnosti.

Súvisiace produkty