ERSTE Realitná Renta

Nový špeciálny fond nehnuteľností

  • umožňuje investovať do nehnuteľností, do ktorých by klient sám priamo investovať nevedel
  • 50 % zo vstupného poplatku do konca roka

Prečo investovať do fondu ERSTE Realitná Renta?

  • cieľom fondu ERSTE Realitná Renta bude investovať do komerčných nehnuteľností, hlavne kancelárskych priestorov, z veľkej časti na Slovensku. Fond môže investovať aj do rezidenčných a komerčných nehnuteľností v Rakúsku a v krajinách strednej a východnej Európy,
  • investície do nehnuteľností môžu prinášať atraktívne zisky,
  • fond je riadený v spolupráci s tímom zodpovedným za správu realitných fondov v spoločnosti Erste Asset Management, ktorý má v sektore nehnuteľností dlhoročné skúsenosti,
  • prečítajte si blog: Reality – sen každého investora.

ERSTE Realitná Renta – investičná politika (povolené limity)

ERSTE Realitná Renta – investičná politika

Cieľom fondu je čo najskôr investovať hlavne do aktív v rámci sektoru nehnuteľností.  Úvodné portfólio fondu pred nákupom nehnuteľností bude tvorené realitnými fondmi a cennými papiermi (z rôznych krajín) a nielen nástrojmi peňažného trhu. Rozloženie aktív vo fonde sa bude v čase meniť.

Podielový fond ERSTE Realitná Renta spravuje spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, IČO: 35 820 705, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2814/B. Investovanie do podielových fondov je spojené aj s rizikom. Hodnota investície a ročne vyplácaný výnos sa môžu aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Uvedené predpovede o výkonnosti podielových fondov v budúcnosti nie sú spoľahlivým ukazovateľom ich výkonnosti v budúcnosti, pričom pre ich výpočet boli použité odhady a analýzy spracované s odbornou starostlivosťou a správcovská spoločnosť žiadnym spôsobom negarantuje dosiahnutie očakávaného zhodnotenia investície do podielových fondov v budúcnosti. Použité očakávané zhodnotenie investície do podielových fondov má výlučne informatívny charakter a predstavuje hrubý výnos nezohľadňujúci akékoľvek poplatky spojené s investovaním do podielových fondov. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Hospodárenie podielového fondu sa riadi štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov, ktoré možno získať v slovenskom jazyku na všetkých predajných miestach správcovskej spoločnosti.