Hypotekárne záložné listy FLOAT1 2020

V súvislosti so žiadosťou o prijatie na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. týkajúcou sa hypotekárnych záložných listov Slovenskej sporiteľne, a. s. HZL SLSP FLOAT1 2020, ISIN: SK4120011685, schválila Národná banka Slovenska (i) Rozhodnutím č. ODT-12138/2015-1 z 28. októbra 2015 Základný prospekt z 22. októbra 2015; (ii) Rozhodnutím č. ODT-12974/2015-1 zo 16. novembra 2015 Dodatok č. 1 k Základnému prospektu z 10. novembra 2015; (iii) Rozhodnutím č. ODT-2724/2016-1 zo 14. marca 2016 Dodatok č. 2 k Základnému prospektu zo 7. marca 2016; (iv) Rozhodnutím č. ODT-3202/2016-1 z 23. marca 2016 Dodatok č. 3 k Základnému prospektu z 21. marca 2016 a (v) Rozhodnutím č. ODT-5368/2016-1 z 10. mája 2016 Dodatok č. 4 k Základnému prospektu zo 4. mája 2016. Základný Prospekt a jednotlivé dodatky a Konečné podmienky sú prístupné počas pracovných dní od 9.00 hod. do 16.00 hod. v písomnej forme bezplatne v sídle Emitenta, odbor Riadenie bilancie a sú tiež prístupné v elektronickej forme na webovej stránke Emitenta (www.slsp.sk/cenne-papiere.html), ktorá je súčasťou webového sídla Emitenta. Tento dokument obsahuje iba základné informácie o emisii HZL, netvorí však úplnú informáciu o predmetnej emisii. Tento dokument nie je ponukou na predaj alebo kúpu cenného papiera a slúži ako doplňujúci zdroj informácií pre potenciálnych investorov do HZL, pričom investori by si mali pred uskutočnením investičného rozhodnutia pozorne prečítať Základný Prospekt a jeho dodatky, vrátane časti „Rizikové faktory“. Detailný popis pojmov uvedených v tomto dokumente sa nachádza v Základnom prospekte.