Hypotekárne záložné listy FIX9 2021

Základná charakteristika emisie:

  • Obdobie upisovania: od 17.3.2016 do 6.4.2016;
  • Dátum vydania emisie: 7.4.2016;
  • Dátum splatnosti emisie: 7.4.2021;
  • Výnos: 1,05 % p. a., vyplácaný vždy polročne k 7.4. a 7.10.;
  • Menovitá hodnota: 1 000 EUR;
  • Emisný kurz: 100,00 % Menovitej hodnoty;
  • Výška objednávky: Minimálna výška objednávky nebola stanovená. Maximálna výška objednávky bola stanovená na 500 000 EUR;
  • Ponuka je určená: fyzickým osobám;
  • Obchodovanie: regulovaný voľný trh na Burze cenných papierov v Bratislave, a.s.;
  • ISIN: SK4120011552.

Možnosť kúpy hypotekárnych záložných listov:

Hypotekárne záložné listy je možné zaobstarať si vo vybraných pobočkách Slovenskej sporiteľne, a. s. počínajúc 17.3.2016 a končiac 6.4.2016, resp. do vypredania emisie. V súvislosti s touto emisiou hypotekárnych záložných listov sa neuplatňujú poplatky za vedenie Účtu majiteľa cenných papierov vedeného v Slovenskej sporiteľni, a.s.

Informujte sa o investovaní do HZL Slovenskej sporiteľne, a. s. v ktorejkoľvek pobočke Slovenskej sporiteľne, a. s., prostredníctvom operátorov nepretržitej telefonickej linky Sporotel 0850 111 888, 0910 111 888 alebo 0915 111 888 alebo na internetovej stránke www.slsp.sk.

V súvislosti s verejnou ponukou od 17.3.2016 do 6.4.2016 týkajúcou sa hypotekárnych záložných listov Slovenskej sporiteľne, a. s. HZL SLSP FIX9 2021, ISIN: SK4120011552, schválila Národná banka Slovenska (i) Rozhodnutím č. ODT-12138/2015-1 z 28. októbra 2015 Základný prospekt z 22. októbra 2015; (ii) Rozhodnutím č. ODT-12974/2015-1 zo 16. novembra 2015 Dodatok č. 1 k Základnému prospektu z 10. novembra 2015 a (iii) Rozhodnutím č. ODT-2724/2016-1 zo 14. marca 2016 Dodatok č. 2 k Základnému prospektu zo 7. marca 2016. Základný Prospekt a Dodatky č. 1 a č. 2 k Základnému prospektu, Konečné podmienky a Súhrn emisie sú prístupné počas pracovných dní od 9.00 hod. do 16.00 hod. v písomnej forme bezplatne v sídle Emitenta, odbor Riadenie bilancie a sú tiež prístupné v elektronickej forme na webovom sídle Emitenta (www.slsp.sk/sk/ludia/cenne-papiere.html). Konečné podmienky, vrátane Súhrnu emisie sú k dispozícii k nahliadnutiu na vybraných pobočkách Emitenta, na ktorých je možné zadať objednávku na nákup HZL. Tento dokument obsahuje iba základné informácie o emisii HZL, netvorí však úplnú informáciu o predmetnej emisii. Tento dokument nie je ponukou na predaj alebo kúpu cenného papiera a slúži ako doplňujúci zdroj informácií pre potenciálnych investorov do HZL, pričom investori by si mali pred uskutočnením investičného rozhodnutia pozorne prečítať Základný Prospekt a jeho dodatky, vrátane časti „Rizikové faktory“ a tiež Súhrn emisie, vrátane jeho časti „Oddiel D – Riziká“. Detailný popis pojmov uvedených v tomto dokumente sa nachádza v Základnom prospekte.