Hypotekárne záložné listy FIX9 2015

Základná charakteristika emisie:
  

  • Obdobie upisovania: 13.6.2013 od 8:00 hod. do 12:00 hod.,
  • Dátum vydania emisie: 17.6.2013,
  • Dátum splatnosti emisie: 17.12.2015,
  • Výnos: 0,90 % p. a. vyplácaný vždy polročne k 17.12. a 17.6. bežného roka,
  • Menovitá hodnota: 50 000,00 EUR,
  • Emisný kurz: emisný kurz bol stanovený na maximálne 101,00 % Menovitej hodnoty (maximálna cena),
  • Obchodovanie: Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.,
  • ISIN: SK4120009275 séria 01.

V súvislosti s verejnou ponukou od 13.6.2013 od 8:00 hod. do 13.6.2013 do 12:00 hod. týkajúcou sa hypotekárnych záložných listov Slovenskej sporiteľne, a. s. „HZL Slovenská sporiteľňa, a. s. FIX9 2015“, ISIN: SK4120009275 séria 01, schválila Národná banka Slovenska (i) Súhrnný dokument zo 6.6.2013 a Opis cenných papierov zo 6.6.2013 Rozhodnutím č. ODT-6346/2013-1 z 10.6.2013; a (ii) Registračný dokument zo 7.5.2013 Rozhodnutím č. ODT-5197/2013-1 z 15.5.2013. Súhrnný dokument, Opis cenných papierov a Registračný dokument spolu tvoria Prospekt cenného papiera, sú bezplatne prístupné v písomnej podobe v sídle Emitenta, odbor Riadenie bilancie a sú tiež prístupné v elektronickej forme na webovom sídle Emitenta (Cenné papiere). Tento dokument obsahuje iba základné informácie o emisii HZL, netvorí však úplnú informáciu o predmetnej emisii. Tento dokument nie je ponukou na predaj alebo kúpu cenného papiera a slúži ako doplňujúci zdroj informácií pre potenciálnych investorov do HZL, pričom investori by si mali pred uskutočnením investičného rozhodnutia pozorne prečítať Prospekt cenného papiera, vrátane časti Registračného dokumentu „Investičné úvahy a rizikové faktory spojené s Emitentom, Dlhopismi a Investičnými certifikátmi“, časti Opisu cenných papierov „Rizikové faktory spojené s Emitentom a s Dlhopismi“ a časti Súhrnného dokumentu „Oddiel D – Riziká“. Detailný popis pojmov uvedených v tomto dokumente sa nachádza v Opise cenných papierov. S investíciou do HZL je spojené riziko a doterajší alebo propagovaný výnos nie je zárukou budúcich výnosov.