Hypotekárne záložne listy FIX7 2021

Základná charakteristika emisie:

  • Dátum vydania emisie: 9.2.2016,
  • Dátum splatnosti emisie: 9.2.2021,
  • Výnos: 0,500 % p. a., vyplácaný vždy ročne k 9.2. kalendárneho roka,
  • Menovitá hodnota: 100 000 EUR,
  • Emisný kurz:  99,975 % Menovitej hodnoty;
  • Obchodovanie: Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.,
  • ISIN: SK4120011453.

V súvislosti so žiadosťou o prijatie na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. týkajúcou sa hypotekárnych záložných listov Slovenskej sporiteľne, a. s. HZL Slovenská sporiteľňa, a. s. FIX7 2021, ISIN: SK4120011453, schválila Národná banka Slovenska (i) Rozhodnutím č. ODT-12138/2015-1 z 28. októbra 2015 Základný prospekt z 22. októbra 2015 (ii) Rozhodnutím č. ODT-12974/2015-1 zo 16. novembra 2015 Dodatok č. 1 k Základnému prospektu z 10. novembra 2015;. Základný Prospekt, Konečné podmienky sú prístupné počas pracovných dní od 9.00 hod. do 16.00 hod. v písomnej forme bezplatne v sídle Emitenta, odbor Riadenie bilancie a sú tiež prístupné v elektronickej forme na webovej stránke Emitenta (www.slsp.sk/cenne-papiere.html), ktorá je súčasťou webového sídla Emitenta. Tento dokument obsahuje iba základné informácie o emisii HZL, netvorí však úplnú informáciu o predmetnej emisii. Tento dokument nie je ponukou na predaj alebo kúpu cenného papiera a slúži ako doplňujúci zdroj informácií pre potenciálnych investorov do HZL, pričom investori by si mali pred uskutočnením investičného rozhodnutia pozorne prečítať Základný Prospekt, vrátane časti „Rizikové faktory“. Detailný popis pojmov uvedených v tomto dokumente sa nachádza v Základnom prospekte.

 

 

×
Mobilná aplikácia George
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Teraz na Google Play
Zobraziť