Hypotekárne záložne listy FIX5 2021

Základná charakteristika emisie:

  • Obdobie upisovania: od 25. 6. 2014 od 8:00 hod. do 16. 7. 2014 do 12:00 hod.,
  • Dátum vydania emisie: 16. 7. 2014,
  • Dátum splatnosti emisie: 16. 7. 2021,
  • Výnos: 1,55 % p. a., vyplácaný vždy polročne k 16. 7. a 16. 1. kalendárneho roka,
  • Menovitá hodnota: 1 000 EUR,
  • Emisný kurz: 100,00 % Menovitej hodnoty;
  • Obchodovanie: Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.,
  • ISIN: SK4120010075 séria 01.

Možnosť kúpy hypotekárnych záložných listov:
Hypotekárne záložné listy je možné zaobstarať si vo vybraných obchodných miestach Slovenskej sporiteľne, a. s., počínajúc 25. 6. 2014 od 8.00 hod. a končiac 16. 7. 2014 do 12.00 hod., resp. do vypredania emisie. V súvislosti s touto emisiou hypotekárnych záložných listov sa neuplatňujú poplatky za vedenie Účtu majiteľa cenných papierov vedeného v Slovenskej sporiteľni, a. s.

Informujte sa o investovaní do HZL Slovenskej sporiteľne, a. s. v ktoromkoľvek obchodnom mieste Slovenskej sporiteľne, a. s., prostredníctvom operátorov nepretržitej telefonickej linky Sporotel 0850 111 888, 0910 111 888 alebo 0915 111 888 alebo na internetovej stránke www.slsp.sk.

V súvislosti s verejnou ponukou od 25. 6. 2014 od 8.00 hod. do 16. 7. 2014 do 12.00 hod. týkajúcou sa hypotekárnych záložných listov Slovenskej sporiteľne, a. s. HZL Slovenská sporiteľňa, a. s. FIX5 2021, ISIN: SK4120010075 séria 01, schválila Národná banka Slovenska (i) Rozhodnutím č. ODT-2364/2014-1 zo 17. marca 2014 Základný prospekt zo dňa 4. marca 2014; (ii) Rozhodnutím č. ODT-3888/2014-1 zo 14. apríla 2014 Dodatok č. 1 k Základnému prospektu zo dňa 9. apríla 2014; (iii) Rozhodnutím č. ODT-4795/2014-1 zo 7. mája 2014 Dodatok č. 2 k Základnému prospektu zo dňa 2. mája 2014. Základný Prospekt, Dodatok č. 1 k Základnému prospektu, Dodatok č. 2 k Základnému prospektu, Konečné podmienky a Súhrn emisie sú prístupné počas pracovných dní od 9.00 hod. do 16.00 hod. v písomnej forme bezplatne v sídle Emitenta, odbor Riadenie bilancie a sú tiež prístupné v elektronickej forme na webovom sídle Emitenta (Cenné papiere). Konečné podmienky, vrátane Súhrnu emisie sú k dispozícii k nahliadnutiu na vybraných obchodných miestach Emitenta, na ktorých je možné zadať objednávku na nákup HZL. Tento dokument obsahuje iba základné informácie o emisii HZL, netvorí však úplnú informáciu o predmetnej emisii. Tento dokument nie je ponukou na predaj alebo kúpu cenného papiera a slúži ako doplňujúci zdroj informácií pre potenciálnych investorov do HZL, pričom investori by si mali pred uskutočnením investičného rozhodnutia pozorne prečítať Základný Prospekt a jeho dodatky, vrátane časti „Rizikové faktory“ a tiež Súhrn emisie, vrátane jeho časti „Oddiel D – Riziká“. Detailný popis pojmov uvedených v tomto dokumente sa nachádza v Základnom prospekte.