Hypotekárne záložné listy FIX5 2020

Základná charakteristika emisie:

  • Obdobie upisovania: od 20. 5. 2015 do 16. 6. 2015,
  • Dátum vydania emisie: 16. 6. 2015,
  • Dátum splatnosti emisie: 16. 6. 2020,
  • Výnos: 1,20 % p. a., vyplácaný vždy polročne k 16. 6. a 16. 12. kalendárneho roka,
  • Menovitá hodnota: 1 000 EUR,
  • Emisný kurz: 100,00 % Menovitej hodnoty;
  • Obchodovanie: Burza cenných papierov v Bratislave, a. s.,
  • ISIN: SK4120010745 séria 01.

Možnosť kúpy hypotekárnych záložných listov:
Hypotekárne záložné listy je možné zaobstarať si vo vybraných obchodných miestach Slovenskej sporiteľne, a. s. počínajúc 20.5.2015 a končiac 16.6.2015, resp. do vypredania emisie. V súvislosti s touto emisiou hypotekárnych záložných listov sa neuplatňujú poplatky za vedenie Účtu majiteľa cenných papierov vedeného v Slovenskej sporiteľni, a.s.

Informujte sa o investovaní do HZL Slovenskej sporiteľne, a. s. v ktoromkoľvek obchodnom mieste Slovenskej sporiteľne, a. s., prostredníctvom operátorov nepretržitej telefonickej linky Sporotel 0850 111 888, 0910 111 888 alebo 0915 111 888 alebo na internetovej stránke www.slsp.sk.


V súvislosti s verejnou ponukou od 20.5.2015 do 16.6.2015 týkajúcou sa hypotekárnych záložných listov Slovenskej sporiteľne, a. s. HZL Slovenská sporiteľňa, a. s. FIX5 2020, ISIN: SK4120010745 séria 01, schválila Národná banka Slovenska (i) Rozhodnutím č. ODT-10800/2014-1 z 29. októbra 2014 Základný prospekt z 21. októbra 2014; (ii) Rozhodnutím č. ODT-578/2015-1 z 26. januára 2015 Dodatok č. 1 k Základnému prospektu z 19. januára 2015; (iii) Rozhodnutím č. ODT-5500/2015-1 z 15. mája 2015 Dodatok č. 2 k Základnému prospektu z 12. mája 2015. Základný Prospekt, Dodatky č. 1 a č. 2 k Základnému prospektu, Konečné podmienky a Súhrn emisie sú prístupné počas pracovných dní od 9.00 hod. do 16.00 hod. v písomnej forme bezplatne v sídle Emitenta, odbor Riadenie bilancie a sú tiež prístupné v elektronickej forme na webovom sídle Emitenta (Cenné papiere). Konečné podmienky, vrátane Súhrnu emisie sú k dispozícii k nahliadnutiu na vybraných obchodných miestach Emitenta, na ktorých je možné zadať objednávku na nákup HZL. Tento dokument obsahuje iba základné informácie o emisii HZL, netvorí však úplnú informáciu o predmetnej emisii. Tento dokument nie je ponukou na predaj alebo kúpu cenného papiera a slúži ako doplňujúci zdroj informácií pre potenciálnych investorov do HZL, pričom investori by si mali pred uskutočnením investičného rozhodnutia pozorne prečítať Základný Prospekt a jeho dodatok, vrátane časti „Rizikové faktory“ a tiež Súhrn emisie, vrátane jeho časti „Oddiel D – Riziká“. Detailný popis pojmov uvedených v tomto dokumente sa nachádza v Základnom prospekte.