Hypotekárne záložne listy FIX5 2019

V súvislosti s verejnou ponukou od 30.5.2013 od 8:00 hod. do 17.6.2013 do 12:00 hod. týkajúcou sa hypotekárnych záložných listov Slovenskej sporiteľne, a. s. „HZL Slovenská sporiteľňa, a. s. FIX5 2019“, ISIN: SK4120009226 séria 01, schválila Národná banka Slovenska (i) Súhrnný dokument zo 16.5.2013 a Opis cenných papierov zo 16.5.2013 Rozhodnutím č. ODT-5510/2013-1 z 23.5.2013; a (ii) Registračný dokument zo 7.5.2013 Rozhodnutím č. ODT-5197/2013-1 z 15.5.2013. Súhrnný dokument, Opis cenných papierov a Registračný dokument, spolu tvoria Prospekt cenného papiera, sú prístupné v písomnej forme bezplatne v sídle Emitenta, odbor Riadenie bilancie a sú tiež prístupné v elektronickej forme na webovom sídle Emitenta (Cenné papiere). Súhrnný dokument je k dispozícii k nahliadnutiu na vybraných obchodných miestach Slovenskej sporiteľne, a. s., na ktorých je možné zadať objednávku na nákup HZL. Tento dokument obsahuje iba základné informácie o emisii HZL, netvorí však úplnú informáciu o predmetnej emisii. Tento dokument nie je ponukou na predaj alebo kúpu cenného papiera a slúži ako doplňujúci zdroj informácií pre potenciálnych investorov do HZL, pričom investori by si mali pred uskutočnením investičného rozhodnutia pozorne prečítať Prospekt cenného papiera, vrátane časti Registračného dokumentu „Rizikové faktory“, časti Opisu cenných papierov „Rizikové faktory spojené s Emitentom a s Dlhopismi“ a časti Súhrnného dokumentu „Oddiel D – Riziká“. Detailný popis pojmov uvedených v tomto dokumente sa nachádza v Opise cenných papierov. S investíciou do HZL je spojené riziko a doterajší alebo propagovaný výnos nie je zárukou budúcich výnosov.