Hypotekárne záložne listy FIX4 2021

Základná charakteristika emisie:

  • Obdobie upisovania: od 21.5.2014 od 8:00 hod. do 11.6.2014 do 12:00 hod.,
  • Dátum vydania emisie: 11.6.2014,
  • Dátum splatnosti emisie: 11.6.2021,
  • Výnos: 1,75 % p. a., vyplácaný vždy polročne k 11.6. a 11.12. kalendárneho roka,
  • Menovitá hodnota: 1 000 EUR,
  • Emisný kurz: 100,00 % Menovitej hodnoty;
  • Obchodovanie: Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.,
  • ISIN: SK4120010034 séria 01.

Možnosť kúpy hypotekárnych záložných listov:
Hypotekárne záložné listy je možné zaobstarať si vo vybraných obchodných miestach Slovenskej sporiteľne, a. s. počínajúc 21.5.2014 od 8.00 hod. a končiac 11.6.2014 do 12.00 hod., resp. do vypredania emisie. V súvislosti s touto emisiou hypotekárnych záložných listov sa neuplatňujú poplatky za vedenie Účtu majiteľa cenných papierov vedeného v Slovenskej sporiteľni, a.s.

Informujte sa o investovaní do HZL Slovenskej sporiteľne, a. s. v ktoromkoľvek obchodnom mieste Slovenskej sporiteľne, a. s., prostredníctvom operátorov nepretržitej telefonickej linky Sporotel 0850 111 888, 0910 111 888 alebo 0915 111 888 alebo na internetovej stránke www.slsp.sk.

V súvislosti s verejnou ponukou od 21.5.2014 od 8.00 hod. do 11.6.2014 do 12.00 hod. týkajúcou sa hypotekárnych záložných listov Slovenskej sporiteľne, a. s. HZL Slovenská sporiteľňa, a. s. FIX4 2021, ISIN: SK4120010034 séria 01, schválila Národná banka Slovenska (i) Rozhodnutím č. ODT-2364/2014-1 zo 17. marca 2014 Základný prospekt zo dňa 4. marca 2014; (ii) Rozhodnutím č. ODT-3888/2014-1 zo 14. apríla 2014 Dodatok č. 1 k Základnému prospektu zo dňa 9. apríla 2014; (iii) Rozhodnutím č. ODT-4795/2014-1 zo 7. mája 2014 Dodatok č. 2 k Základnému prospektu zo dňa 2. mája 2014. Základný Prospekt, Dodatok č. 1 k Základnému prospektu, Dodatok č. 2 k Základnému prospektu, Konečné podmienky a Súhrn emisie sú prístupné počas pracovných dní od 9.00 hod. do 16.00 hod. v písomnej forme bezplatne v sídle Emitenta, odbor Riadenie bilancie a sú tiež prístupné v elektronickej forme na webovom sídle Emitenta (Cenné papiere). Konečné podmienky, vrátane Súhrnu emisie sú k dispozícii k nahliadnutiu na vybraných obchodných miestach Emitenta, na ktorých je možné zadať objednávku na nákup HZL. Tento dokument obsahuje iba základné informácie o emisii HZL, netvorí však úplnú informáciu o predmetnej emisii. Tento dokument nie je ponukou na predaj alebo kúpu cenného papiera a slúži ako doplňujúci zdroj informácií pre potenciálnych investorov do HZL, pričom investori by si mali pred uskutočnením investičného rozhodnutia pozorne prečítať Základný Prospekt, vrátane jeho časti „Rizikové faktory“ a tiež Súhrn emisie, vrátane jeho časti „Oddiel D – Riziká“. Detailný popis pojmov uvedených v tomto dokumente sa nachádza v Základnom prospekte.