Hypotekárne záložne listy FIX3 2020

Základná charakteristika emisie:

  • Obdobie upisovania: 10. 11. 2014,
  • Dátum vydania emisie: 12. 11. 2014,
  • Dátum splatnosti emisie: 12. 11. 2020,
  • Výnos: 0,875 % p. a., vyplácaný vždy ročne k 12.11. bežného roka,
  • Menovitá hodnota: 100 000 EUR,
  • Emisný kurz: 99,977 %
  • Obchodovanie: Burza cenných papierov v Bratislave, a. s.,
  • ISIN: SK4120010356 séria 01.

V súvislosti s verejnou ponukou dňa 10.11.2014 týkajúcou sa hypotekárnych záložných listov Slovenskej sporiteľne, a. s. HZL Slovenská sporiteľňa, a. s. FIX3 2020, ISIN: SK4120010356 séria 01, schválila Národná banka Slovenska (i) Rozhodnutím č. ODT-10800/2014-1 zo 29. októbra 2014 Základný prospekt z 21. októbra 2014. Základný Prospekt, Konečné podmienky a Súhrn emisie sú prístupné počas pracovných dní od 9.00 hod. do 16.00 hod. v písomnej forme bezplatne v sídle Emitenta, odbor Riadenie bilancie a sú tiež prístupné v elektronickej forme na webovom sídle Emitenta (Cenné papiere). Tento dokument obsahuje iba základné informácie o emisii HZL, netvorí však úplnú informáciu o predmetnej emisii. Tento dokument nie je ponukou na predaj alebo kúpu cenného papiera a slúži ako doplňujúci zdroj informácií pre potenciálnych investorov do HZL, pričom investori by si mali pred uskutočnením investičného rozhodnutia pozorne prečítať Základný Prospekt vrátane časti „Rizikové faktory“ a tiež Súhrn emisie, vrátane jeho časti „Oddiel D – Riziká“. Detailný popis pojmov uvedených v tomto dokumente sa nachádza v Základnom prospekte.