Hypotekárne záložne listy FIX2 2021

Základná charakteristika emisie:

  • Obdobie upisovania: od 26.2.2014 od 8:00 hod. do 24.3.2014 do 12:00 hod.,
  • Dátum vydania emisie: 24.3.2014,
  • Dátum splatnosti emisie: 24.3.2021,
  • Výnos: 2,00 % p. a., vyplácaný vždy polročne k 24.3. a 24.9. kalendárneho roka,
  • Menovitá hodnota: 1 000 EUR,
  • Emisný kurz: 100,00 % menovitej hodnoty,
  • Obchodovanie: Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.,
  • ISIN: SK4120009812 séria 01.

Možnosť kúpy hypotekárnych záložných listov:
Hypotekárne záložné listy je možné zaobstarať si vo vybraných obchodných miestach Slovenskej sporiteľne, a. s. počínajúc 26.2.2014 od 8.00 hod. a končiac 24.3.2014 do 12.00 hod., resp. do vypredania emisie. V súvislosti s touto emisiou hypotekárnych záložných listov sa neuplatňujú poplatky za vedenie Účtu majiteľa cenných papierov vedeného v Slovenskej sporiteľni, a.s.

Informujte sa o investovaní do HZL Slovenskej sporiteľne, a. s. v ktoromkoľvek obchodnom mieste Slovenskej sporiteľne, a. s., prostredníctvom operátorov nepretržitej telefonickej linky Sporotel 0850 111 888, 0910 111 888 alebo 0915 111 888 alebo na internetovej stránke www.slsp.sk.

V súvislosti s verejnou ponukou od 26.2.2014 od 8.00 hod. do 24.3.2014 do 12.00 hod. týkajúcou sa hypotekárnych záložných listov Slovenskej sporiteľne, a. s. HZL Slovenská sporiteľňa, a. s. FIX2 2021 ISIN: SK4120009812 séria 01, schválila Národná banka Slovenska (i) Súhrnný dokument z 13.2.2014 a Opis cenných papierov z 13.2.2014 Rozhodnutím č. ODT-1695/2014-1 z 21.2.2014; a (ii) Registračný dokument zo 7.5.2013 Rozhodnutím č. ODT-5197/2013-1 z 15.5.2013, aktualizovaný Opisom cenných papierov z 21. augusta 2013 schváleným NBS Rozhodnutím č. ODT-9622/2013-1 z 26. augusta 2013, Opisom cenných papierov z 5. septembra 2013 schváleným NBS Rozhodnutím č. ODT-10200/2013-1 z 11. septembra 2013 a Opisom cenných papierov zo dňa 18. novembra 2013 schváleným NBS Rozhodnutím č. ODT-12957/2013-1 zo dňa 22. novembra 2013. Súhrnný dokument, Opis cenných papierov a Registračný dokument, spolu tvoria Prospekt cenného papiera, sú prístupné v písomnej forme bezplatne v sídle Emitenta, odbor Riadenie bilancie a sú tiež prístupné v elektronickej forme na webovom sídle Emitenta (Cenné papiere). Súhrnný dokument je k dispozícii k nahliadnutiu na vybraných obchodných miestach Emitenta, na ktorých je možné zadať objednávku na nákup HZL. Tento dokument obsahuje iba základné informácie o emisii HZL, netvorí však úplnú informáciu o predmetnej emisii. Tento dokument nie je ponukou na predaj alebo kúpu cenného papiera a slúži ako doplňujúci zdroj informácií pre potenciálnych investorov do HZL, pričom investori by si mali pred uskutočnením investičného rozhodnutia pozorne prečítať Prospekt cenného papiera, vrátane časti Registračného dokumentu „Rizikové faktory“, časti Opisu cenných papierov „Rizikové faktory spojené s Emitentom a s Dlhopismi“ a časti Súhrnného dokumentu „Oddiel D – Riziká“. Detailný popis pojmov uvedených v tomto dokumente sa nachádza v Opise cenných papierov.