Hypotekárne záložne listy FIX18 2021

Základná charakteristika emisie:

 • Obdobie upisovania: od 7.12.2016 do 20.12.2016;
 • Dátum vydania emisie: 22.12.2016;
 • Dátum splatnosti emisie: 22.12.2021;
 • Menovitá hodnota: 1 000 EUR;
 • Emisný kurz: 100,00 % z Menovitej hodnoty;
 • Výnos: 0,65 % p. a., vyplácaný ročne 22.12.;
 • Výnos do splatnosti: 0,65 % p. a.;
 • Výška objednávky: Minimálna výška objednávky nebola stanovená. Maximálna výška objednávky bola stanovená na 250 000 EUR;
 • Ponuka je určená: fyzickým osobám;
 • Obchodovanie: regulovaný voľný trh na Burze cenných papierov v Bratislave, a.s.;
 • ISIN: SK4120012303.

Možnosť kúpy hypotekárnych záložných listov:

Hypotekárne záložné listy je možné zaobstarať si vo vybraných pobočkách Slovenskej sporiteľne, a. s. počínajúc 7.12.2016 a končiac 20.12.2016, resp. do vypredania emisie. V súvislosti s touto emisiou hypotekárnych záložných listov sa neuplatňujú poplatky za vedenie Účtu majiteľa cenných papierov vedeného v Slovenskej sporiteľni, a.s.

Informujte sa o investovaní do HZL Slovenskej sporiteľne, a. s. v ktorejkoľvek pobočke Slovenskej sporiteľne, a. s., prostredníctvom operátorov klientskeho centra na *0900, 0850 111 888, 0910 111 888 alebo 0915 111 888 alebo na internetovej stránke www.slsp.sk.

V súvislosti s verejnou ponukou od 7.12.2016 do 20.12.2016 týkajúcou sa hypotekárnych záložných listov Slovenskej sporiteľne, a. s. HZL SLSP FIX18 2021, ISIN: SK4120012303, schválila Národná banka Slovenska rozhodnutím 100-000-007-057 / NBS1-000-002-823 z 23. novembra 2016 Základný prospekt zo 16. novembra 2016. Základný Prospekt, Konečné podmienky a Súhrn emisie sú prístupné počas pracovných dní od 9.00 hod. do 16.00 hod. v písomnej forme bezplatne v sídle Emitenta, odbor Riadenie bilancie a sú tiež prístupné v elektronickej forme na webovom sídle Emitenta (www.slsp.sk/cenne-papiere.html). Konečné podmienky, vrátane Súhrnu emisie sú k dispozícii k nahliadnutiu na vybraných pobočkách Emitenta, na ktorých je možné zadať objednávku na nákup HZL. Tento dokument obsahuje iba základné informácie o emisii HZL, netvorí však úplnú informáciu o predmetnej emisii. Tento dokument nie je ponukou na predaj alebo kúpu cenného papiera a slúži ako doplňujúci zdroj informácií pre potenciálnych investorov do HZL, pričom investori by si mali pred uskutočnením investičného rozhodnutia pozorne prečítať Základný Prospekt, vrátane časti „Rizikové faktory“ a tiež Súhrn emisie, vrátane jeho časti „Oddiel D – Riziká“. Detailný popis pojmov uvedených v tomto dokumente sa nachádza v Základnom prospekte.