Hypotekárne záložné listy FIX16 2021

Základná charakteristika emisie

 • Obdobie upisovania: od 28.9.2016 do 19.10.2016;
 • Dátum vydania emisie: 21.10.2016;
 • Dátum splatnosti emisie: 21.10.2021;
 • Menovitá hodnota: 1 000 EUR;
 • Emisný kurz: 100,00 % z Menovitej hodnoty;
 • Výnos: 0,65 % p. a. vyplácaný vždy polročne k 21.4. a 21.10.
 • Výnos do splatnosti: 0,65 % p. a.
 • Výška objednávky: Minimálna výška objednávky nebola stanovená. Maximálna výška objednávky bola stanovená na 500 000 EUR;
 • Ponuka je určená: fyzickým osobám;
 • Obchodovanie: regulovaný voľný trh na Burze cenných papierov v Bratislave, a.s.;
 • ISIN: SK4120012089.

Možnosť kúpy hypotekárnych záložných listov

Hypotekárne záložné listy je možné zaobstarať si vo vybraných pobočkách Slovenskej sporiteľne, a. s. počínajúc 28.9.2016 a končiac 19.10.2016, resp. do vypredania emisie. V súvislosti s touto emisiou hypotekárnych záložných listov sa neuplatňujú poplatky za vedenie Účtu majiteľa cenných papierov vedeného v Slovenskej sporiteľni, a.s.

Informujte sa o investovaní do HZL Slovenskej sporiteľne, a. s. v ktorejkoľvek pobočke Slovenskej sporiteľne, a. s., prostredníctvom operátorov nepretržitej telefonickej linky Sporotel 0850 111 888, 0910 111 888 alebo 0915 111 888 alebo na internetovej stránke www.slsp.sk.

V súvislosti s verejnou ponukou od 28.9.2016 do 19.10.2016 týkajúcou sa hypotekárnych záložných listov Slovenskej sporiteľne, a. s. HZL SLSP FIX16 2021, ISIN: SK4120012089, schválila Národná banka Slovenska (i) Rozhodnutím č. ODT-12138/2015-1 z 28. októbra 2015 Základný prospekt z 22. októbra 2015; (ii) Rozhodnutím č. ODT-12974/2015-1 zo 16. novembra 2015 Dodatok č. 1 k Základnému prospektu z 10. novembra 2015; (iii) Rozhodnutím č. ODT-2724/2016-1 zo 14. marca 2016 Dodatok č. 2 k Základnému prospektu zo 7. marca 2016, (iv) Rozhodnutím č. ODT-3202/2016-1 z 23. marca 2016 Dodatok č. 3 k Základnému prospektu z 21. marca 2016, (v) Rozhodnutím č. ODT-5368/2016-1 z 10. mája 2016 Dodatok č. 4 k Základnému prospektu zo 4. mája 2016 a (vi) Rozhodnutím č. ODT-9977/2016-1 zo 17. augusta 2016 Dodatok č. 5 k Základnému prospektu z 11. augusta 2016. Základný Prospekt a Dodatky č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 k Základnému prospektu, Konečné podmienky a Súhrn emisie sú prístupné počas pracovných dní od 9.00 hod. do 16.00 hod. v písomnej forme bezplatne v sídle Emitenta, odbor Riadenie bilancie a sú tiež prístupné v elektronickej forme na webovom sídle Emitenta (www.slsp.sk/cenne-papiere.html). Konečné podmienky, vrátane Súhrnu emisie sú k dispozícii k nahliadnutiu na vybraných pobočkách Emitenta, na ktorých je možné zadať objednávku na nákup HZL. Tento dokument obsahuje iba základné informácie o emisii HZL, netvorí však úplnú informáciu o predmetnej emisii. Tento dokument nie je ponukou na predaj alebo kúpu cenného papiera a slúži ako doplňujúci zdroj informácií pre potenciálnych investorov do HZL, pričom investori by si mali pred uskutočnením investičného rozhodnutia pozorne prečítať Základný Prospekt a jeho dodatky, vrátane časti „Rizikové faktory“ a tiež Súhrn emisie, vrátane jeho časti „Oddiel D – Riziká“. Detailný popis pojmov uvedených v tomto dokumente sa nachádza v Základnom prospekte.