Hypotekárne záložne listy FIX1 2022

Základná charakteristika emisie:

  • Obdobie upisovania: od 20. 3. 2014 od 8:00 hod. do 20. 3. 2014 do 12:00 hod.,
  • Dátum vydania emisie: 25. 3. 2014,
  • Dátum splatnosti emisie: 25. 3. 2022,
  • Výnos: 2,00 % p. a., vyplácaný vždy ročne k 25.3. kalendárneho roka,
  • Menovitá hodnota: 50 000 EUR,
  • Emisný kurz: emisný kurz bol stanovený na maximálne 100,50 % Menovitej hodnoty (maximálna cena);
  • Obchodovanie: Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.,
  • ISIN: SK4120009895 séria 01.

V súvislosti s verejnou ponukou týkajúcou sa hypotekárnych záložných listov Slovenskej sporiteľne, a. s. HZL Slovenská sporiteľňa, a. s. FIX1 2022 ISIN: SK4120009895 séria 01, ktorá bude prebiehať od 20.3.2014 od 8.00 hod. do 20.3.2014 do 12.00 hod. sú od 20.3.2014 príslušné Konečné podmienky a príslušný Súhrnný dokument prístupné v písomnej forme bezplatne v sídle Emitenta, odbor Riadenie bilancie a tiež v elektronickej forme na webovom sídle Emitenta (Cenné papiere) a zároveň boli 19.3.2014 predložené Národnej banke Slovenska.

Základný prospekt zo 4.3.2014 schválený Národnou bankou Slovenska Rozhodnutím č. ODT-2364/2014-1 zo 17.3.2014 je prístupný v písomnej forme bezplatne v sídle Emitenta, odbor Riadenie bilancie a v elektronickej forme na webovom sídle Emitenta (Cenné papiere).

Tento dokument obsahuje iba základné informácie o emisii HZL, netvorí však úplnú informáciu o predmetnej emisii. Tento dokument nie je ponukou na predaj alebo kúpu cenného papiera a slúži ako doplňujúci zdroj informácií pre potenciálnych investorov do HZL, pričom investori by si mali pred uskutočnením investičného rozhodnutia pozorne prečítať Základný prospekt, vrátane častí Základného prospektu: „Rizikové faktory“, „Všeobecné informácie“ a „Podmienky Dlhopisov“. Detailný popis pojmov uvedených v tomto dokumente sa nachádza v častí Základného prospektu „Podmienky Dlhopisov“.