Hypotekárne záložné listy FIX1 2019

Základná charakteristika emisie:
 

  • Obdobie upisovania: od 11. decembra 2012 od 8:00 hod. do 12. decembra do 12:00 hod.,
  • Dátum vydania emisie: 12. decembra 2012,
  • Dátum splatnosti emisie: 12. decembra 2019,
  • Výnos: 2,50 % p. a. vyplácaný vždy polročne k 12. júnu a k 12. decembru bežného roka,
  • Menovitá hodnota: 50 000,00 EUR,
  • Emisný kurz: 100,00 % Menovitej hodnoty,
  • Obchodovanie: Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.,
  • ISIN: SK4120008897 séria 01.

V súvislosti s verejnou ponukou do 11. decembra 2012 od 8,00 hod. do 12. decembra 2012 do 12,00 hod. týkajúcou sa hypotekárnych záložných listov Slovenskej sporiteľne, a.s. „HZL Slovenská sporiteľňa, a. s. FIX1 2019“, ISIN: SK4120008897 séria 01, schválila Národná banka Slovenska (ďalej aj „NBS“) Registračný dokument zo 17. mája 2012 Rozhodnutím č. ODT-5353-1/2012 z 25. mája 2012, aktualizovaný Opisom cenných papierov z 2. augusta 2012 schváleným Rozhodnutím č. ODT-8326-1/2012 zo 7. augusta 2012, Opisom cenných papierov z 18. októbra 2012 schváleným NBS Rozhodnutím č. ODT-11073-1/2012 z 23. októbra 2012 a Opisom cenných papierov z 5. novembra 2012 schváleným NBS Rozhodnutím č. ODT-11599-1/2012 zo 7. novembra 2012, Súhrnný dokument z 28. novembra 2012,  a Opis cenných papierov z 28. novembra 2012 schválené Rozhodnutím NBS č. ODT-12489-1/2012 z 5. decembra 2012, ktoré spolu tvoria Prospekt cenného papiera a sú bezplatne prístupné v písomnej podobe v sídle Slovenskej sporiteľne, a. s., odbor Riadenie bilancie a sú tiež prístupné v elektronickej forme na webovom sídle Emitenta (www.slsp.sk). Tento dokument obsahuje iba základné informácie o emisii HZL, netvorí však úplnú informáciu o predmetnej emisii. Tento dokument nie je ponukou na predaj alebo kúpu cenného papiera a slúži ako doplňujúci zdroj informácií pre potenciálnych investorov do HZL, pričom investori by si mali pred uskutočnením investičného rozhodnutia pozorne prečítať Prospekt cenného papiera, vrátane časti Registračného dokumentu „Investičné úvahy a rizikové faktory spojené s Emitentom, Dlhopismi a Investičnými certifikátmi“, časti Opisu cenných papierov „Rizikové faktory spojené s Emitentom a s Dlhopismi“ a časti Súhrnného dokumentu „Oddiel D – Riziká“. Detailný popis pojmov uvedených v tomto dokumente sa nachádza v Opise cenných papierov. S investíciou do HZL je spojené riziko a doterajší alebo propagovaný výnos nie je zárukou budúcich výnosov.