Podriadený dlhopis EGB – AT0000A17J78

V súvislosti s verejnou ponukou od 15.5.2014 do 30.5.2014 týkajúcou sa Podriadených dlhopisov Erste Group Bank AG, ISIN: AT0000A17J78 sériové číslo 1309, číslo tranže 1 boli 
8. mája 2014 na webovom sídle Emitenta (www.erstebank.com) zverejnené Konečné podmienky. Prospekt bol schválený rakúskym dohľadom nad finančným trhom (FMA) 8. júla 2013. Uvedené dokumenty sú bezplatne prístupné v písomnej podobe v sídle Emitenta, Graben 21, 1010 Viedeň, Rakúska republika a sú tiež prístupné v elektronickej forme na webovom sídle Emitenta (www.erstebank.com). Súhrn Programu v slovenskom jazyku je bezplatne k dispozícii k nahliadnutiu na vybraných obchodných miestach Slovenskej sporiteľne, a. s., 
na ktorých je možné zadať objednávku na nákup Podriadených dlhopisov. Tento dokument obsahuje iba základné informácie o emisii Podriadených dlhopisov, netvorí však úplnú informáciu o predmetnej emisii. Tento dokument nie je ponukou na predaj alebo kúpu cenného papiera a slúži ako doplňujúci zdroj informácií pre potenciálnych investorov do Podriadených dlhopisov, pričom investori by si mali pred uskutočnením investičného rozhodnutia pozorne prečítať Prospekt, vrátane časti „Risk Factors“ (Rizikové faktory), a Súhrn Programu „Oddiel D – Risks“ (Riziká). Detailný popis pojmov uvedených v tomto dokumente sa nachádza v Prospekte. V tejto súvislosti Emitent a Slovenská sporiteľňa, a. s. upozorňujú potenciálnych Investorov do Podriadených dlhopisov, že Podriadené dlhopisy sú vysoko rizikové finančné nástroje a ich cena, resp. hodnota môže veľmi rýchlo klesnúť a Investori môžu prísť o časť svojej investície.