Emisia EGB – AT0000A2GH40

V súvislosti s upisovacím obdobím od 18.05.2020 do 12.06.2020 týkajúcim sa ERSTE CMS Nachrangfloater 20-30 (Podriadený dlhopis EGB 2020-2030), ISIN: AT0000A2GH40 boli dňa 18.05.2020 na webovom sídle emitenta (www.erstegroup.com) zverejnené Konečné podmienky a Prospekt. Dokumenty sú prístupné aj na vybraných obchodných miestach Slovenskej sporiteľne, a. s. Tento dokument obsahuje iba základné informácie o emisii podriadených dlhopisov  a netvorí úplnú informáciu o predmetnej emisii. Tento dokument nie je ponukou na predaj alebo kúpu cenného papiera a slúži ako doplňujúci zdroj informácií pre potenciálnych investorov, pričom investori by si mali pred uskutočnením investičného rozhodnutia pozorne prečítať Prospekt. Detailný popis pojmov uvedených v tomto dokumente sa nachádza v Prospekte. Emitent a Slovenská sporiteľňa, a. s., upozorňujú potenciálnych investorov, že podriadené dlhopisy sú vysoko rizikové finančné nástroje.

Slovenská sporiteľňa, a. s. ako finančný sprostredkovateľ používa prospekt so súhlasom emitenta a v súlade s podmienkami, ktoré sú s ním spojené.