Spoločnosť CC Omikron s.r.o. (Skupina CORWIN) udelila mandát Slovenskej sporiteľni ako Vedúcemu manažérovi novej emisie dlhopisov

Spoločnosť CC Omikron s.r.o. udelila mandát Slovenskej sporiteľni, a.s. ako Vedúcemu manažérovi novej emisie zabezpečených dlhopisov podľa slovenského práva v mene euro so splatnosťou 5 rokov. Emisia dlhopisov sa uskutoční v blízkej budúcnosti v závislosti od aktuálnych trhových podmienok. V zmysle Smernice 2014/65/EU (“MIFID II”), cieľový trh tvorcu produktu (MIFID II riadenie produktu) vyššie uvedenej transakcie na primárnom trhu sú retailoví klienti, profesionálni klienti a oprávnené protistrany (všetky distribučné kanály).