Emisia EGB – AT0000A29N11

 • Podkladové aktívum: WIRECARD AG (DE0007472060),
 • Začiatok upisovacieho obdobia: 3.9.2019,
 • Dátum vydania: 30.9.2019,
 • Dátum splatnosti: 30.9.2024,
 • Menovitá hodnota: 1 000,00 EUR,
 • Cena: 100,00 %,
 • Úroková (memory) sadzba: 7,20 %,
 • Dátum predčasnej splatnosti: ročne, začínajúc 30.9.2020,
 • Dni oceňovania: 25.9.2020 (1); 25.9.2021 (2); 25.9.2022 (3); 25.9.2023 (4); 23.9.2024 (5),
 • Počiatočná/realizačná cena: 65,00 % uzatváracej ceny z 27.9.2019,
 • Bariéra pri predčasnej splatnosti: 95,00 % (1); 90,00 % (2); 85,00 % (3); 80,00 % (4) uzatváracej ceny z 27.9.2019.

V súvislosti s verejnou ponukou od 16.6.2014 do 24.6.2014 týkajúcou sa Notes Erste Group Bank AG s názvom Erste Group EURO STOXX 50® Express-Bond 2019, ISIN: AT0000A188S7 sériové číslo 64, číslo tranže 1, boli 13. júna 2014 na webovom sídle Emitenta (www.erstebank.com) zverejnené Konečné podmienky. Prospekt, vrátane jeho aktualizácií, bol schválený rakúskym dohľadom nad finančným trhom (FMA). Uvedené dokumenty sú bezplatne prístupné v písomnej podobe v sídle Emitenta, Graben 21, 1010 Viedeň, Rakúska republika a sú tiež prístupné v elektronickej forme na webovom sídle Emitenta (www.erstebank.com). Súhrn Programu v slovenskom jazyku je bezplatne k dispozícii k nahliadnutiu na vybraných obchodných miestach Slovenskej sporiteľne, a. s., na ktorých je možné zadať objednávku na nákup Notes. Tento dokument obsahuje iba základné informácie o emisii Notes, netvorí však úplnú informáciu o predmetnej emisii. Tento dokument nie je ponukou na predaj alebo kúpu cenného papiera a slúži ako doplňujúci zdroj informácií pre potenciálnych investorov do Notes, pričom investori by si mali pred uskutočnením investičného rozhodnutia pozorne prečítať Prospekt, vrátane časti „Risk Factors“ (Rizikové faktory), a Súhrn Programu „Oddiel D – Risks“ (Riziká). Detailný popis pojmov uvedených v tomto dokumente sa nachádza v Prospekte. V tejto súvislosti Emitent a Slovenská sporiteľňa, a. s. upozorňujú potenciálnych Investorov do Notes, že Notes sú vysoko rizikové finančné nástroje a ich cena, resp. hodnota môže veľmi rýchlo klesnúť a Investori môžu prísť o V súvislosti s upisovacím obdobím od 3.09.2019 do 27.09.2019 týkajúcim sa ERSTE Airbag Memory Express+ Anleihe auf Wirecard AG 19-24, ISIN: AT0000A29N11 sériové číslo SNP 319 boli dňa 26.08.2019 na webovom sídle distribútora (www.slsp.sk) zverejnené Konečné podmienky a Súhrn. Dokumenty sú prístupné aj na vybraných obchodných miestach Slovenskej sporiteľne, a. s. Tento dokument obsahuje iba základné informácie o emisii investičných certifikátov a netvorí úplnú informáciu o predmetnej emisii. Tento dokument nie je ponukou na predaj alebo kúpu cenného papiera a slúži ako doplňujúci zdroj informácií pre potenciálnych investorov, pričom investori by si mali pred uskutočnením investičného rozhodnutia pozorne prečítať Prospekt. Detailný popis pojmov uvedených v tomto dokumente sa nachádza v Prospekte. Emitent a Slovenská sporiteľňa, a. s., upozorňujú potenciálnych investorov, že investičné certifikáty sú vysoko rizikové finančné nástroje.

Slovenská sporiteľňa, a. s. ako finančný sprostredkovateľ používa prospekt so súhlasom emitenta Erste Group Bank AG a v súlade s podmienkami, ktoré sú s ním spojené.