Emisia EGB – AT0000A28DL7

  • Typ cenného papiera: Certifikát Memory express
  • Podkladové aktívum: NOKIA CORP. (FI0009000681)
  • Začiatok upisovacieho obdobia: 4.6.2019
  • Dátum vydania: 28.6.2019
  • Dátum splatnosti: 28.6.2024
  • Menovitá hodnota: 1 000,00 EUR
  • Cena: 100,00%
  • Úroková (memory) sadzba: 6,00%
  • Dátum predčasnej splatnosti: ročne, začínajúc 28.6.2020
  • Dni oceňovania: 29.6.2020 (1); 28.6.2021 (2); 28.6.2022 (3); 28.6.2023 (4);

V súvislosti s upisovacím obdobím od 4.06.2019 do 28.06.2019 týkajúcim sa ERSTE Airbag Memory Express + Bond on Nokia 19-24, ISIN: AT0000A28DL7, sériové číslo SNP 282 boli dňa 4.06.2019 na webovom sídle distribútora (www.slsp.sk) zverejnené Konečné podmienky a Súhrn. Dokumenty sú prístupné aj na vybraných obchodných miestach Slovenskej sporiteľne, a. s. Tento dokument obsahuje iba základné informácie o emisii investičných certifikátov a netvorí úplnú informáciu o predmetnej emisii. Tento dokument nie je ponukou na predaj alebo kúpu cenného papiera a slúži ako doplňujúci zdroj informácií pre potenciálnych investorov, pričom investori by si mali pred uskutočnením investičného rozhodnutia pozorne prečítať Prospekt. Detailný popis pojmov uvedených v tomto dokumente sa nachádza v Prospekte. Emitent a Slovenská sporiteľňa, a. s., upozorňujú potenciálnych investorov, že investičné certifikáty sú vysoko rizikové finančné nástroje.

Slovenská sporiteľňa, a. s. ako finančný sprostredkovateľ používa prospekt so súhlasom emitenta Erste Group Bank AG a v súlade s podmienkami, ktoré sú s ním spojené.