Emisia EGB – AT0000A28685

  • Podkladové aktívum: TUI AG (DE000TUAG000)
  • Začiatok upisovacieho obdobia: 13.5.2019
  • Dátum vydania: 21.5.2019
  • Dátum splatnosti: 21.6.2024
  • Menovitá hodnota: 1 000,00 EUR
  • Cena: 100,00 %
  • Prírastok výnosu: 11,40 %
  • Maximálna sadza pri splatnosti: 157,00 %
  • Dátum predčasnej splatnosti: ročne, začínajúc 21.6.2020
  • Dni oceňovania: 16.6.2020 (1); 16.6.2021 (2); 16.6.2022 (3); 16.6.2023 (4); 14.6.2024 (5)

V súvislosti s upisovacím obdobím od 13.05.2019 do 20.05.2019 týkajúcim sa ERSTE Express+ Note on Tui AG 19-24, ISIN: AT0000A28685 sériové číslo SNP 268 boli dňa 13.05.2019 na webovom sídle distribútora (www.slsp.sk) zverejnené Konečné podmienky a Súhrn. Dokumenty sú prístupné aj na vybraných obchodných miestach Slovenskej sporiteľne, a. s. Tento dokument obsahuje iba základné informácie o emisii investičných certifikátov a netvorí úplnú informáciu o predmetnej emisii. Tento dokument nie je ponukou na predaj alebo kúpu cenného papiera a slúži ako doplňujúci zdroj informácií pre potenciálnych investorov, pričom investori by si mali pred uskutočnením investičného rozhodnutia pozorne prečítať Prospekt. Detailný popis pojmov uvedených v tomto dokumente sa nachádza v Prospekte. Emitent a Slovenská sporiteľňa, a. s., upozorňujú potenciálnych investorov, že investičné certifikáty sú vysoko rizikové finančné nástroje.

Slovenská sporiteľňa, a. s. ako finančný sprostredkovateľ používa prospekt so súhlasom emitenta Erste Group Bank AG a v súlade s podmienkami, ktoré sú s ním spojené.