Emisia EGB – AT0000A283Q0

  • Podkladové aktívum: CONTINENTAL AG (DE0005439004)
  • Začiatok upisovacieho obdobia: 3.5.2019
  • Dátum vydania: 31.5.2019
  • Dátum splatnosti: 31.5.2024
  • Menovitá hodnota: 1 000,00 EUR
  • Cena: 100,00 %
  • Úroková (memory) sadzba: 6,75 %
  • Dátum predčasnej splatnosti: ročne, začínajúc 31.5.2020
  • Dni oceňovania: 25.5.2020 (1); 24.5.2021 (2); 24.5.2022 (3); 24.5.2023 (4); 24.5.2024 (5)

V súvislosti s upisovacím obdobím od 03.05.2019 do 30.05.2019 týkajúcim sa ERSTE Memory Express Anleihe auf Continental AG 19-24, ISIN: AT0000A283N7 sériové číslo SNP 259 boli dňa 29.04.2019 na webovom sídle Emitenta (www.erstegroup.com) zverejnené Konečné podmienky a Prospekt. Dokumenty sú prístupné aj na vybraných obchodných miestach Slovenskej sporiteľne, a. s. Tento dokument obsahuje iba základné informácie o emisii investičných certifikátov a netvorí úplnú informáciu o predmetnej emisii. Tento dokument nie je ponukou na predaj alebo kúpu cenného papiera a slúži ako doplňujúci zdroj informácií pre potenciálnych investorov, pričom investori by si mali pred uskutočnením investičného rozhodnutia pozorne prečítať Prospekt. Detailný popis pojmov uvedených v tomto dokumente sa nachádza v Prospekte. Emitent a Slovenská sporiteľňa, a. s., upozorňujú potenciálnych investorov, že investičné certifikáty sú vysoko rizikové finančné nástroje.

Slovenská sporiteľňa, a. s. ako finančný sprostredkovateľ používa prospekt so súhlasom emitenta Erste Group Bank AG a v súlade s podmienkami, ktoré sú s ním spojené.