Emisia EGB – AT0000A25J37

Typ cenného papiera – Investičný certifikát Express s fixným kupónom

Podkladové aktívum: FRESENIUS SE & CO. KGAA (DE0005785604)
Dátum vydania: 31.1.2019
Dátum splatnosti: 31.1.2023
Menovitá hodnota: 1 000,00 EUR
Cena: 100,00%
Fixná úroková sadzba: 4,00%
Dátum predčasnej splatnosti: ročne, začínajúc 31.1.2020
Dni oceňovania: 24.1.2020; 25.1.2021; 24.1.2022; 24.1.2023

V súvislosti s upisovacím obdobím od 03.01.2019 do 29.01.2019 týkajúcim sa Erste Group Fix Kupon Express-Anleihe auf Fresenius SE & Co. KGaA 2019-2023, ISIN: AT0000A25J37 sériové číslo SNP 189 boli dňa 19.12.2018 na webovom sídle Emitenta (www.erstegroup.com) zverejnené Konečné podmienky a Prospekt. Dokumenty sú prístupné aj na vybraných obchodných miestach Slovenskej sporiteľne, a. s. Tento dokument obsahuje iba základné informácie o emisii investičných certifikátov a netvorí úplnú informáciu o predmetnej emisii. Tento dokument nie je ponukou na predaj alebo kúpu cenného papiera a slúži ako doplňujúci zdroj informácií pre potenciálnych investorov, pričom investori by si mali pred uskutočnením investičného rozhodnutia pozorne prečítať Prospekt. Detailný popis pojmov uvedených v tomto dokumente sa nachádza v Prospekte. Emitent a Slovenská sporiteľňa, a. s., upozorňujú potenciálnych investorov, že investičné certifikáty sú vysoko rizikové finančné nástroje.

Slovenská sporiteľňa, a. s. ako finančný sprostredkovateľ používa prospekt so súhlasom emitenta Erste Group Bank AG a v súlade s podmienkami, ktoré sú s ním spojené.