Emisia EGB – AT0000A20B14

V súvislosti s upisovacím obdobím od 20.03.2018 do 28.03.2018 týkajúcim sa Erste Group Memory Express Note on Euro iStoxx Transatlantic 100 EW Decrement 2018-2023, ISIN: AT0000A20B14 sériové číslo 32 boli dňa 20.03.2018 na webovom sídle distribútora (www.slsp.sk) zverejnené Konečné podmienky a Prospekt. Dokumenty sú prístupné na vybraných obchodných miestach Slovenskej sporiteľne, a. s. Tento dokument obsahuje iba základné informácie o emisii dlhopisov a netvorí úplnú informáciu o predmetnej emisii. Tento dokument nie je ponukou na predaj alebo kúpu cenného papiera a slúži ako doplňujúci zdroj informácií pre potenciálnych investorov, pričom investori by si mali pred uskutočnením investičného rozhodnutia pozorne prečítať Prospekt. Detailný popis pojmov uvedených v tomto dokumente sa nachádza v Prospekte. Emitent a Slovenská sporiteľňa, a. s., upozorňujú potenciálnych investorov, že dlhopisy sú vysoko rizikové finančné nástroje.

Slovenská sporiteľňa, a. s. ako finančný sprostredkovateľ používa prospekt so súhlasom emitenta Erste Group Bank AG a v súlade s podmienkami, ktoré sú s ním spojené.