Emisia EGB – AT0000A1U9K9

Konečné podmienky (ENG)

Súhrn programu (SVK)

V súvislosti s upisovacím obdobím od 16.03.2017do 04.04.2017 týkajúcim sa Erste Group Subordinated CMS Floater 2017-2027, ISIN: AT0000A1U9K9 sériové číslo 1551, číslo tranže 1 boli dňa 16.3.2017 na webovom sídle Emitenta (www.erstebank.com) zverejnené Konečné podmienky a Prospekt. Dokumenty sú prístupné aj na vybraných obchodných miestach Slovenskej sporiteľne, a. s. Tento dokument obsahuje iba základné informácie o emisii dlhopisov a netvorí úplnú informáciu o predmetnej emisii. Tento dokument nie je ponukou na predaj alebo kúpu cenného papiera a slúži ako doplňujúci zdroj informácií pre potenciálnych investorov, pričom investori by si mali pred uskutočnením investičného rozhodnutia pozorne prečítať Prospekt. Detailný popis pojmov uvedených v tomto dokumente sa nachádza v Prospekte. Emitent a Slovenská sporiteľňa, a. s., upozorňujú potenciálnych investorov, že dlhopisy sú vysoko rizikové finančné nástroje.

Slovenská sporiteľňa, a. s. ako finančný sprostredkovateľ používa prospekt so súhlasom emitenta Erste Group Bank AG a v súlade s podmienkami, ktoré sú s ním spojené.