Emisia EGB – AT0000A1QE42

V súvislosti s upisovacím obdobím od 12.1.2017 do 31.1.2017 týkajúcim sa Podriadených dlhopisov Erste Group Bank AG, ISIN: AT0000A1QE42 sériové číslo 1543, číslo tranže 1 boli dňa 12.1.2017 na webovom sídle Emitenta (www.erstebank.com) zverejnené Konečné podmienky a Prospekt. Dokumenty sú prístupné aj na vybraných obchodných miestach Slovenskej sporiteľne, a. s. Tento dokument obsahuje iba základné informácie o emisii dlhopisov a netvorí úplnú informáciu o predmetnej emisii. Tento dokument nie je ponukou na predaj alebo kúpu cenného papiera a slúži ako doplňujúci zdroj informácií pre potenciálnych investorov, pričom investori by si mali pred uskutočnením investičného rozhodnutia pozorne prečítať Prospekt. Detailný popis pojmov uvedených v tomto dokumente sa nachádza v Prospekte. Emitent a Slovenská sporiteľňa, a. s., upozorňujú potenciálnych investorov, že dlhopisy sú vysoko rizikové finančné nástroje.