Emisia EGB - AT0000A1P0W0

Konečné podmienky (ENG)

Súhrn programu (SVK)

Počiatočná hodnota

V súvislosti s verejnou ponukou od 13.10.2016 do 27.10.2016 týkajúcou sa Notes Erste Group Bank AG s názvom Erste Group S&P 500 Performance Garant in USD, ISIN: AT0000A1P0W0 sériové číslo 326, číslo tranže 1, boli 6.10.2016 na webovom sídle Emitenta www.erstebank.com zverejnené Konečné podmienky. Uvedené dokumenty sú bezplatne prístupné v písomnej podobe v sídle Emitenta, Graben 21, 1010 Viedeň, Rakúska republika a sú tiež prístupné v elektronickej forme na webovom sídle Emitenta  Súhrn prospektu v slovenskom jazyku je bezplatne k dispozícii k nahliadnutiu na vybraných obchodných miestach Slovenskej sporiteľne, a. s., na ktorých je možné zadať objednávku na nákup Notes. Tento dokument obsahuje iba základné informácie o emisii Notes, netvorí však úplnú informáciu o predmetnej emisii. Tento dokument nie je ponukou na predaj alebo kúpu cenného papiera a slúži ako doplňujúci zdroj informácií pre potenciálnych investorov do Notes, pričom investori by si mali pred uskutočnením investičného rozhodnutia pozorne prečítať Prospekt, vrátane časti „Risk Factors“ (Rizikové faktory), a Súhrn Programu „Oddiel D – Risks“ (Riziká). Detailný popis pojmov uvedených v tomto dokumente sa nachádza v Prospekte. V tejto súvislosti Emitent a Slovenská sporiteľňa, a. s. upozorňujú potenciálnych Investorov do Notes, že Notes sú vysoko rizikové finančné nástroje a ich cena, resp. hodnota môže veľmi rýchlo klesnúť a Investori môžu prísť o časť svojej investície Slovenská sporiteľňa, a. s. ako finančný sprostredkovateľ používa prospekt so súhlasom emitenta Erste Group Bank AG  a v súlade s podmienkami, ktoré sú s ním spojené.

.