Emisia EGB – AT0000A269G0

Typ cenného papiera: Investičný certifikát Memory express
Podkladové aktívum: BASF SE (DE000BASF111)
Začiatok upisovacieho obdobia: 5.2.2019
Dátum vydania: 28.2.2019
Dátum splatnosti: 28.2.2024
Menovitá hodnota: 1 000,00 EUR
Cena: 100,00%
Úroková (memory) sadzba: 5,50%
Dátum predčasnej splatnosti: ročne, začínajúc 28.2.2020
Dni oceňovania: 23.2.2020 (1); 23.2.2021 (2); 23.2.2022 (3); 23.2.2023 (4); 21.2.2024 (5)

V súvislosti s upisovacím obdobím od 05.02.2019 do 27.02.2019 týkajúcim sa ERSTE Memory Express Anleihe auf BASF SE 19-24, ISIN: AT0000A269G0 sériové číslo SNP 207 boli dňa 19.12.2018 na webovom sídle Emitenta (www.erstegroup.com) zverejnené Konečné podmienky a Prospekt. Dokumenty sú prístupné aj na vybraných obchodných miestach Slovenskej sporiteľne, a. s. Tento dokument obsahuje iba základné informácie o emisii investičných certifikátov a netvorí úplnú informáciu o predmetnej emisii. Tento dokument nie je ponukou na predaj alebo kúpu cenného papiera a slúži ako doplňujúci zdroj informácií pre potenciálnych investorov, pričom investori by si mali pred uskutočnením investičného rozhodnutia pozorne prečítať Prospekt. Detailný popis pojmov uvedených v tomto dokumente sa nachádza v Prospekte. Emitent a Slovenská sporiteľňa, a. s., upozorňujú potenciálnych investorov, že investičné certifikáty sú vysoko rizikové finančné nástroje.

Slovenská sporiteľňa, a. s. ako finančný sprostredkovateľ používa prospekt so súhlasom emitenta Erste Group Bank AG a v súlade s podmienkami, ktoré sú s ním spojené.