Emisia EGB – AT0000A1FQP1

V súvislosti s verejnou ponukou od 17.7.2015 do 21.7.2015 týkajúcou sa Notes Erste Group Bank AG s názvom Erste Group EURO STOXX 50® Express-Bond 2020, ISIN: AT0000A1FQP1 sériové číslo 184, číslo tranže 1, boli 17. júla 2015 na webovom sídle Emitenta (www.erstebank.com) zverejnené Konečné podmienky.  Prospekt, vrátane jeho aktualizácií, bol schválený rakúskym dohľadom nad finančným trhom (FMA).  Uvedené dokumenty sú bezplatne prístupné v písomnej podobe v sídle Emitenta, Graben 21, 1010 Viedeň, Rakúska republika a sú tiež prístupné v elektronickej forme na webovom sídle Emitenta (www.erstebank.com).  Súhrn Programu v slovenskom jazyku je bezplatne k dispozícii k nahliadnutiu na vybraných obchodných miestach Slovenskej sporiteľne, a. s., na ktorých je možné zadať objednávku na nákup Notes.  Tento dokument obsahuje iba základné informácie o emisii Notes, netvorí však úplnú informáciu o predmetnej emisii.  Tento dokument nie je ponukou na predaj alebo kúpu cenného papiera a slúži ako doplňujúci zdroj informácií pre potenciálnych investorov do Notes, pričom investori by si mali pred uskutočnením investičného rozhodnutia pozorne prečítať Prospekt, vrátane časti „Risk Factors“ (Rizikové faktory), a Súhrn Programu „Oddiel D – Risks“ (Riziká).  Detailný popis pojmov uvedených v tomto dokumente sa nachádza v Prospekte.  V tejto súvislosti Emitent a Slovenská sporiteľňa, a. s. upozorňujú potenciálnych Investorov do Notes, že Notes sú vysoko rizikové finančné nástroje a ich cena, resp. hodnota môže veľmi rýchlo klesnúť a Investori môžu prísť o časť svojej investície.