Podriadené Dlhopisy 2020

Základná charakteristika emisie

  • Dátum vydania: 2. augusta 2010,
  • Dátum splatnosti: 2. augusta 2020,
  • Výnos: kombinovaná úroková sadzba – vypočítaná podľa vzorca v Opise cenných papierov 
    vyplatený jednorazovo k 2. augustu 2020,
  • Menovitá hodnota: 1 000 EUR,
  • ISIN: SK4120007287 séria 01.

Registračný dokument z 5. mája 2010 schválený rozhodnutím Národnou bankou Slovenska (ďalej len „NBS“) č. OPK-6211-1/2010 z 12. mája 2010 a Súhrnný dokument zo 14. mája 2010, Opis cenných papierov zo 14. mája 2010 schválené Národnou bankou Slovenska rozhodnutím č. OPK-6633-1/2010 z 20. mája 2010 tvoria Prospekt cenného papiera, sú bezplatne prístupné v písomnej forme od 1. júna 2010 v sídle emitenta, odbor Riadenie bilancie a tiež sú prístupné na internetovej stránke Burzy cenných papierov v Bratislave, a. s.